Close

Fremtidens håndtering av alunskifer og betong

EarthresQue skal finne løsninger på et stort samfunnsproblem – deponering av overflødig jordmateriale og avfall. Dette bør heller håndteres i et system hvor vi gjenvinner forurenset jord og overskuddsmasser, og samtidig finner gode løsninger for fremtidige deponier.

EarthresQue er et stort langsiktig prosjekt over 8 år som styres fra NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet) i samarbeid med NGI (Norges Geotekniske Institutt) og flere andre institusjoner og miljøselskaper med fokus på kunnskap og forskning. Prosjektet har til hensikt å finne nye metoder for gjenvinning, gjenbruk og behandlingsprosesser for bl.a. forurenset jord, betong o.a. Et av målene vil være å kunne finne bruksområder for avfall der vi bruker resirkulert avfall som råvarer i nye produkter.

En stor og vanskelig oppgave spesielt i byggevirksomheten på Østlandet er håndtering av alunskifer, en syredannende bergart med naturlig forekommende radioaktivitet. Alunskifer som graves ut fra grunnen er deponeringspliktig og stiller store krav til håndteringen da den etter en tid vil kunne gi såkalt sur avrenning der syre lekker ut av skiferen sammen med miljøfarlige tungmetaller. Lagring og deponering av alunskifer er derfor strengt regulert. NOAH Solutions har som et av få selskaper i Norge tillatelse fra DSA (strålevernet) til å håndtere og deponere alunskifer og vi er derfor en naturlig samarbeidspartner i EarthresQue.

En annen stor utfordring er deponering av gammel betong. Betong inneholder en del kjemikalier som er helsefarlige. Betong har imidlertid høy pH og vil sannsynligvis ha en gunstig effekt på å nøytralisere den sure alunskiferen. NOAH Solutions har lang erfaring med å bruke avfall mot avfall for å stabilisere miljøgifter, og vi har allerede startet et feltforsøk i samarbeid med NGI der vi forsøker å bruke den alkaliske betongen for å nøytralisere den sure alunskiferen.

I sommer har studenten Hanne Ugstad jobbet på Langøya etter å ha gjort seg ferdig med Bachelorgraden i miljø og naturressurser ved NMBU i Ås. Hun vil i høst starte på sin mastergraden med både NGI, NMBU og NOAH som veiledere. I sommer har Hanne kartlagt deler av betongens egenskaper gjennom titreringsforsøk på lab for å lære mer om betongens bufferkapasitet, eller evne til å nøytralisere syre. I tillegg har vi sammen med NGI satt opp et stort kontainerforsøk ved siden av deponiet på sørsiden av Langøya. Her vil vi de neste årene kunne lære mer om kontakten mellom betong og alunskifer, og utlekking av tungmetaller under mer realistiske forhold. Hanne vil derfor være en nyttig bidragsyter for fremtidens håndtering av alunskifer og betong og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet.