Close

Forskningsstøtte til fremtidens gjenvinningsteknologi

Norges forskningsråd investerer 780 millioner kroner i innovasjonsprosjekter i næringslivet. 16 millioner kroner går til Askepott, et forskningsprosjekt på gjenvinning av industrisyre og flyveaske.

«Støtten vitner om at Norge satser på å finne smarte og bærekraftige gjenvinningsløsninger for noe av det mest krevende avfallet vi som samfunn skaper, nemlig uorganiske forurensende restfraksjoner. I dette prosjektet møtes noen av de sterkeste fagmiljøene for å utvikle fremtidens løsninger. Dette kan bety at mer av ressursene føres tilbake til samfunnet uten at det går på bekostning av sikkerheten,» sier konsernsjef i NOAH AS Anders Lægreid.

Det var full jubel i NOAH og hos samarbeidspartnerne da nyheten om støtten fra Norges Forskningsråd kom.
«Dette er en anerkjennelse av at det vi forsker på er viktig i en sirkulær økonomi. Prosjektet er todelt; vi skal se mulighetene for å gjenvinne industrisyre til gips og gjenvinne verdifulle råvarer fra flyveaske. NTNU skal ansette to doktorgradskandidater i prosjektet, så vi tror vi skal få mye spennende resultater framover,» sier leder i NOAH Innovation Morten Jensen.

I Askepott samarbeider NOAH med NTNU i Trondheim, ReSiTec i Kristiansand og Universitetet i Eindhoven i Nederland som forskningspartnere, og Kronos Titan i Fredriksstad og Boliden i Odda som industripartnere.
«Innovasjon skjer i samarbeid og vi er svært fornøyde med å ha fått med noe av den beste kompetansen på feltet. Dette blir tre spennende år,» sier Morten Breinholt Jensen.

Kort om prosjektet:

NOAH AS tar imot og sluttbehandler farlig uorganisk avfall med opphav hos forbrukere og industri på Langøya utenfor Holmestrand. Dagens prosess baserer seg på å nøytralisere forurenset svovelsyre fra industrien med basisk flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall. Restpoduktet er en stabil gips som er trygg å deponere. Miljøgifter er da tatt ut av kretsløpet.

Fremover må vi finne bærekraftige løsninger der vi også tar ressurser ut av avfallet. Å ta miljøgifter ut av kretsløpet samtidig som man gjenvinner delene av avfallet som kan benyttes som råvarer inn i nye prosesser er viktige forutsetninger for å lykkes med sirkulærøkonomi. Ressursene må utnyttes på en bedre måte, og vi må redusere samfunnets miljøavtrykk og energibehov.

Prosjektet legger til grunn en prosess hvor forurenset svovelsyre gjenvinnes mot kalkstein til en gips med kommersiell verdi. Flyveaske inneholder verdifulle metaller og mineraler, og det skal også legges til rette for oppkonsentrering og ekstraksjon av verdier fra flyveaske, samt gjenbruk av CO2 som dannes under gipsproduksjonen. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Kronos Titan, Boliden Odda og ReSiTec, samt fagmiljøene ved Institutt for Materialteknologi og Institutt for Geovitenskap og Petroleum ved NTNU i Trondheim og Department of the Built Environment ved TU Eindhoven.

Hovedmålet med prosjektet er å skape nye muligheter for avfall som i dag blir avhendet på deponi. Prosjektet skal utforske flere nye kjemiske prosesser som ikke er benyttet innen avfallsbehandling tidligere. Spesielt ser vi fram til å se på teknikker og prosesser som i dag benyttes i bergverkindustrien for separasjon og oppkonsentrering av verdifulle mineraler i flyveaske. Selv om vi anser prosessene som lovende, vil det fremdeles være stoffer som ikke skal resirkuleres og som må deponeres forsvarlig.