Close

Etiske retningslinjer leverandører

FORHOLD TIL NASJONALE LOVER OG REGLER

NOAHs leverandører skal overholde NOAHs etiske retningslinjer for leverandører, internasjonalt anerkjente konvensjoner og relevant nasjonal lovgivning.

MILJØ OG KLIMA

Leverandøren skal overholde relevante nasjonale og internasjonale miljøstandarder. Leverandøren skal ha et ”føre var-prinsipp” knyttet til forurensning, miljørisiko og andre miljø- og klimautfordringer.

MENNESKERETTIGHETER

Leverandøren skal respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og skal unngå å involveres i brudd på disse. Leverandøren skal respektere verdighet, personvern og personlige rettigheter for alle mennesker.

ARBEIDSSTANDARDER

 1. ORGANISASJONSFRIHET OG RETTEN TIL KOLLEKTIVE FORHANDLINGER
  Leverandøren skal sikre og anerkjenne retten til organisasjonsfrihet, og legge til rette for kollektive forhandlinger, hvis en vesentlig del av arbeidstakerne er enig om dette. I de tilfeller hvor organisasjonsfrihet og kollektive lønnsforhandlinger er begrenset av nasjonal lovgivning, skal leverandøren tillate ansatte fritt å velge sine egne representanter innenfor lovgivningen.
 2. TVANGSARBEID
  Leverandøren skal ikke bruke noen form for tvang i forbindelse med ansettelse eller arbeids-forhold. Leverandøren skal sikre at arbeidsforholdet mellom den ansatte og leverandøren er basert på frivillighet og uten trusler av noen form. Leverandøren skal sikre at alle ansatte står fritt til å avslutte arbeidsforholdet etter å ha meddelt leverandøren om dette på rimelig måte. Ansatte skal ikke behøve å deponere penger, identitets-papirer eller lignende i den hensikt å bli ansatt eller opprettholde et ansettelsesforhold.
 3. BARNEARBEID
  Leverandøren skal være spesielt varsom i forhold til oppfølging av barnearbeidere. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid. Barn under 15 år eller i skolepliktig alder skal ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres utdanning.
 4. DISKRIMINERING
  Leverandøren skal forby direkte og indirekte diskriminering basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet, og skal fremme likestilling i ansettelsesforhold. Leverandøren skal forby og nekte å tolerere all form for seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende atferd og unngå diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag.
 5. ANSETTELSESFORHOLD
  Leverandøren skal gi godtgjørelser som møter enhver nasjonal lovmessig standard for minimumslønn. Lønnen skal være skriftlig avtalefestet og overføres til de ansatte til avtalt tid. Leverandøren skal sikre at arbeidstiden ikke er uforholdsmessig lang og at den som et minimum er innenfor rammer satt i relevante nasjonale lover. Leverandøren skal respektere den individuelle ansattes behov for restitusjon og sikre at alle ansatte har rett til tilfredsstillende ferie med lønn.
 6. HELSE, ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET                                                                                                                                                                  Leverandøren skal sikre at alle ansatte har et sunt og sikkert arbeidsmiljø. Leverandøren skal kontrollere yrkes-risiko og etablere tiltak for å forhindre ulykker og yrkesmessige sykdommer, herunder tegne alle lovpålagte forsikringer. Ved behov skal ansatte bli utstyrt med hensiktsmessig personlig sikker-hetsutstyr og læres opp i bruken av dette. NOAH har et rusfritt arbeidsmiljø og tar avstand fra sammenblanding av rus og arbeid. Vi stiller de samme kravene til våre leverandører. Leverandøren skal tilby regelmessig opplæring for å sikre at de ansatte har tilfredsstillende kompetanse knyttet til helse- og sikkerhetsspørsmål. Alle leverandører som skal utføre arbeid på Langøya skal gjennomgå sikkerhetskurs før arbeidet starter. Sikkerhetskurset gir innføring i regler og rutiner i forhold til sikkerhet og beredskap. Det er krav til at de som skal ferdes på på Langøya må kunne kommunisere godt på norsk eller engelsk.

ULOVLIGE FORRETNINGSMETODER

 1. KORRUPSJON OG ANDRE ULOVLIGE FORRETNINGSMETODER
  Leverandøren skal overholde lover og regler knyttet til bestikkelser, korrupsjon, bedrageri og all annen ulovlig forretningsvirksomhet. Leverandøren skal ikke tilby, love eller gi noen form for utilbørlig fordel, tjeneste eller insentiver til offentlige tjenestemenn, internasjonale organisasjoner eller andre tredjeparter i den hensikt å skaffe personlige eller forretningsmessige fordeler. Dette gjelder uansett om denne fordelen blir tilbudt direkte eller indirekte gjennom en mellom-mann.
 2. GAVER OG HØFLIGHETSGESTER
  Leverandøren skal ikke, direkte eller indirekte, tilby gaver til NOAHs ansatte, representanter for NOAH, eller noen nært relatert til disse, med mindre gaven er av svært beskjeden verdi. Det skal under ingen omstendigheter gis pengegaver. Høflighetsgester som sosiale begivenheter, måltider eller underholdning kan tilbys hvis det er et forretningsmessig aspekt involvert og kostnaden holdes på et beskjedent nivå. Utgifter til reise og opphold for NOAHs representanter skal betales av NOAH.
 3. HVITVASKING
  Leverandøren skal ta avstand fra alle former for hvitvasking og skal etablere tiltak for å unngå at virksomhetens finansielle transaksjoner benyttes til hvitvasking.
 4. KONKURRANSE
  Leverandøren skal ikke forårsake eller være en del av brudd på konkurranselovgivning, som for eksempel ulovlig samarbeid om prising, ulovlig markedssamarbeid eller annen form for atferd som medfører brudd på konkurranselovgivningen.

FORHOLDET TIL UNDERLEVERANDØRER

Dersom leverandør bruker underleverandører, er leverandør forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av disse etiske retningslinjene hos sine underleverandører. Leverandør skal på forespørsel fra NOAH dokumentere hvordan dette ivaretas.

OPPFØLGING

Leverandør er forpliktet til å etterleve de krav som fremkommer av dette dokument i egen virksomhet, samt bidra til etterlevelse hos den eller de underleverandører som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakt. NOAH kan kreve dette arbeidet dokumentert innen rimelig tid på følgende måter:

a) Signert skjema «Leverandørerklæring etiske retningslinjer» fra leverandør og/eller
b) Oppfølgingssamtaler med oppdragsgiver og/eller
c) Egen eller uavhengig tredjeparts kontroll av arbeidsforholdene på produksjonssted.

Oppdragsgiver forbeholder seg videre retten til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte kontroller på produksjonssted hos leverandør og/eller underleverandør i kontraktsperioden. I tilfelle kontroll plikter leverandør å oppgi navn og kontaktopplysninger på underleverandører. Kontaktopplysninger behandles konfidensielt. Leverandøren kan selv velge å dokumentere oppfølging av kravene ved adekvat sertifisering av virksomheten.

SANKSJONER

Brudd på bestemmelsene innebærer kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette opp i de påpekte manglene, og/eller pålegge underleverandør å foreta slik retting, innen en tidsfrist som NOAH bestemmer. Fristen skal være rimelig sett i forhold til bruddets art. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig og på den måten NOAH bestemmer. Dersom retting ikke gjennomføres innen fastsatt frist, kan NOAH ved alvorlige brudd pålegge stans i arbeidene. Ved vesentlige brudd på bestemmelsene i dette dokument, kan oppdragsgiver heve kontrakten. Ved vurdering av om vesentlighetskravet er oppfylt, skal man både se hen til NOAHs økonomiske tap og tap av omdømme, eller risiko for slikt tap av omdømme. Gjentatte brudd på etiske retningslinjer eller manglende oppfølging etter punkt Oppfølging ovenfor er å anse som vesentlig kontraktsbrudd.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »