Close

Flyveaskens fremtid: Avfallsmeldingen og ferske fagrapporter fra SINTEF og Norsk Energi

Sirkulærøkonomi og ressursbevaring står høyt på samfunnets agenda. I forbindelse med Stortingets behandling av avfallsmeldingen våren 2018, vedtok politikerne blant annet at myndighetene skal utrede et påbud av rensing av flyveaske. En stor andel av deponibehovet i Norge er knyttet til nettopp flyveaske fra avfallsforbrenning.

Årlig mottar NOAH rundt 300.000 tonn flyveaske fra forbrenningsanlegg i Norden.

Renset flyveaske har flere anvendelsesområder og utgjør dermed et godt grunnlag for å skape en ny verdikjede. NOAH har selv uttalte ambisjoner om å gjenvinne 25 prosent av dette avfallet innen 2025. Det vi arbeider mest med, er gjenvinning til veisalt.

Men utnyttelse av flyveaske er krevende, både i et teknisk, miljøfaglig og kommersielt perspektiv. Derfor engasjerte NOAH første halvår 2018 to fagmiljøer – SINTEF og Norsk Energi – som uavhengig av hverandre har vurdert ulike behandlingsløsninger for flyveaske fra forbrenningsanlegg. Fokuset i utredningene har primært vært behandlingsløsninger som allerede er tilgjengelige i industriell skala, samt de som er i ferd med å nå moden utviklingsstatus og kunne anses for å bli tilgjengelige i et tiårsperspektiv.

De to fagmiljøene har systematisk vurdert dagens industrielle løsninger opp mot nye teknologier basert på gitte kriterier. Kriteriene som er lagt til grunn for vurderingen er blant annet modenhet av teknologi, miljøavtrykk, behandlingskostnader og gjenvinningspotensialet.

Rapportene er tilgjengelige via funksjonsknappene til høyre på denne sidden.

NOAHs kontaktperson vedrørende rapportene er Egil Solheim  (415 63 787 / eso@noah.no)