Close

DMF har gjennomført tilsyn på Langøya

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har gjennomført tilsyn i Sydbruddet på Langøya. Det ble ikke registrert avvik under tilsynet.

 

Bakgrunnen for tilsynet var å kontrollere om krav fastsatt i eller i medhold av mineralloven overholdes. DMF godkjente driftsplan for Sydbruddet i juli i år, og deretter er det startet uttak av kalkstein fra kote -18. Det skal sprenges ned til kote -80. Arbeidet planlegges ferdig i løpet av våren 2019. Tilsynet denne gangen rettet spesiell oppmerksomhet på status i NOAHs driftsplan, sikkerhetsrutinene under drift samt sikkerhet for omgivelsene.

DMF fikk under sitt tilsyn innblikk i dagens situasjon i Sydbruddet holdt opp mot den godkjente driftsplanen. Dokumentasjon på etablerte sikkerhetsrutiner ble framlagt, bl.a. med utgangspunkt i den overordnede risikovurderingen. Ut fra denne kontrollerer en bergteknisk ansvarlig rutinemessig bruddveggene etter sprengning. Etterkontroll utføres av eksternt fagpersonell og bruddveggene kontrolleres pånytt etter at eventuelle sikringstiltak er utført. Ukentlige HMS-møter og vernerunder inngår også i sikkerhetsrutinene. Direktoratets inspektører ettergikk også sikkerheten for omgivelsene hvor bl.a. inngjerding og skilting er viktige tiltak.

Heller ikke under befaringen ble det registrert avvik, og i sin rapport som nå er oversendt NOAH, skriver direktoratet at «DMFs inntrykk er at endelige vegger står godt. Dette tyder på at sprengningsarbeidene har vært godt planlagt og dyktig utført». Videre i tilsynsrapporten heter det: «DMF sitt hovedinntrykk er at driften i Sydbruddet er under god kontroll og følges nøye opp både av utførende entreprenør BetongmastHæhre Anlegg og av byggherre NOAH».

NOAH setter stor pris på de tilsyn ulike myndigheter gjennomfører i virksomheten. De gir læringsbidrag samt gir uhildet vurdering av kvalitet, soliditet og dokumentasjon av selskapets arbeidsutførelse. Tilsynene er da også grundige, metodiske og utføres av personell med stor faglig kompetanse.