Close

Bygger pilotanlegg for saltgjenvinning fra flyveaske

I januar starter miljø- og ressursselskapet NOAH byggingen av et pilotanlegg for saltgjenvinning på Herøya. Prosjektet får navnet Resalt og målet er å redusere mengden farlig avfall til lagring og produsere salter av høy kvalitet fra ulike industrielle strømmer.

Dette er et første viktig skritt i retning av å gjenbruke materialer fra flyveaske.

— Saltgjenvinning har en dobbel effekt. Vi får gjenbrukt saltene fra flyveasken. I tillegg gir det å fjerne salter muligheter for ytterligere ressursutnyttelse, sier prosjekteier for NOAHs saltsatsning Resalt Terje Ulltang.

NOAH har bygget et testanlegg for rensing av vann på Langøya. I januar starter byggingen av neste steg i saltgjenvinningspiloten.

— Resalt blir et krystalliseringsanlegg for separering og krystallisering av forskjellige salter her på Herøya,» forteller Ulltang, som nylig signerte en leieavtale med Herøya Industripark for lokalet hvor bygging av piloten finner sted.

Industrisamarbeid

Flyveasken som oppstår ved forbrenning av restavfall inneholder salter, natriumklorid, kaliumklorid og kalsiumklorid. NOAH planlegger å hente ut saltene, rense dem og selge dem kommersielt til norske industrikunder.

— Gjennom å etablere Resalt i en industriklynge ligger det til rette for et godt industrisamarbeid både når det gjelder kommersiell avsetning for saltet og når det gjelder å få utnyttet eventuell overskuddsenergi fra annen produksjon», sier Ulltang.

NOAH har tillatelse til årlig å ta imot 500.000 tonn flyveaske, restsyre og andre uorganiske restfraksjoner. De sure og basiske fraksjonene gir en nøytralisert og kjemisk stabilisert gips som brukes til å gjenskape det opprinnelige landskapet på Langøya. Gipsen inneholder salter, som gjennom den planlagte teknologiutviklingen nå skal gjenvinnes. I tillegg til NOAHs tilgang til flyveaske, håper Ulltang å kunne innlemme andre saltholdige avfallsstrømmer i gjenvinningen.

Størst mulig miljøeffekt

— Resalt er nå på leting etter flere avfallsstrømmer som inneholder gjenvinnbare salter i industrien. Vi er avhengig av store volumer for å få nødvendig lønnsomhet i prosjektet. I tillegg jobber vi for en størst mulig miljøeffekt i form av stor-skala saltgjenvinning. Får vi inn flere gode samarbeidspartnere i prosjektet kan dette bli et svært godt sirkulærprosjekt,» understreker prosjekteieren.

NOAH har fått opp til 10 millioner kroner til etablering av pilotanlegget. I tillegg går selskapet inn med minimum 17 millioner. Resultatene fra piloten vil være avgjørende når selskapet skal vurdere det store målet – et fullskala gjenvinningsanlegg for salter med en investeringsramme på 300-500 MNOK.

For English Version, please click here.