Close

Bekreftelse på kritisk samfunnsfunksjon

Norske myndigheter bekrefter at NOAH AS utgjør en kritisk samfunnsfunksjon. Henting og behandling av uorganisk farlig avfall går som normalt.

NOAHs virksomhet med behandling av uorganisk farlig avfall, som oppstår ved forbrenning av husholdningsavfall og i industrien i Norge, er en kritisk samfunnsfunksjon. Dette er bekreftet av Miljødirektoratet 13. mars (se utdrag under).

NOAH AS har en rekke underleverandører som er avgjørende for driften. Ved bortfall av tjenester knyttet til driften, vil også NOAHs kritiske samfunnsfunksjon stoppe etter kort tid. Dette vil i løpet av få dager medføre omfattende og negative samfunnsmessige ringvirkninger.

Dette innebærer at:

  • NOAH og NOAHs driftskritiske leverandører, samt transportører til NOAHs anlegg, kan frakte uorganisk farlig avfall over landegrensene innen Norden samt internt i Norge. Frakten foregår med skip og bil.
  • NOAH og NOAHs driftskritiske underleverandører og transportører utgjør samfunnskritisk personell og skal ikke være hjemme fra jobb som følge av stengte skoler og barnehager.

Dokumentasjon:

NOAHs kritiske samfunnsfunksjon bekreftes av Miljødirektoratet, som pr. e-post har videresendt etterfølgende presisering fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet 13. mars 2020:

“Vi vurderer innsamling av husholdningsavfall som en samfunnskritisk funksjon. Det er nødvendig å sikre at innsamlingen av husholdningsavfall holdes i gang for å unngå problemer med lukt, skadedyr og mulige smitteproblemer som følge av at avfall i tilfelle ikke ville bli samlet inn og behandlet. Det gjelder dermed også mottaksanlegg for restprodukter fra avfallsbehandlingen. Hvis avfallsforbrenningsanlegg må stanse opp fordi de ikke får levert flyveaske, vil det kunne føre til at innsamlingssystemet kan stanse og føre til betydelige samfunnsproblemer».

Ved spørsmål eller behov for ytterligere dokumentasjon kontakt samfunnskontakt i NOAH Unni Claussen på telefon 91517357.