Close

Bærekraft

NOAHs kjerneoppgave er å beskytte natur og mennesker mot miljøskadelige stoffer og sørge for at disse tas ut av sirkulasjon. Massene fra industrien gjenbrukes til å restaurere landområder og bidra til artsmangfold. Vi har høye ambisjoner når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp fra egen drift og utvikling av nye gjenvinningsløsninger.

Bærekraft innebærer for NOAH at vårt fotavtrykk skal være minst mulig i egen drift og at vår virksomhet skal bidra til å oppfylle samfunnets ambisjoner på miljø og klima.

Vårt bærekraftsarbeid tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Vi har identifisert et sett med mål der vi vurderer at NOAH kan bidra mest:

Mål 3: God helse
Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 14: Liv under vann
Mål 15: Liv på land
Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Vi har valgt å rapportere etter standarden Global Reporting Initiative (GRI), en internasjonalt anerkjent standard for rapportering om økonomiske, miljømessige og sosiale forhold. Hvert år rapporterer NOAH på bærekraft etter standarden. Rapportene er tilgjengelige i vedlagte lenker.

Interne forhold

NOAH har gjennomført et omfattende miljøregnskap (2019), som har gitt oss en god oversikt over hvilke aktiviteter og tjenester som har høyest klimagassutslipp, og dermed størst potensiale for å kutte utslipp. Vi har videre en ambisiøs miljøpolitikk, som blant annet tydeliggjør våre prioriteringer og vår pådriverrolle overfor kunder, leverandører, egne medarbeidere og samfunnet for øvrig. NOAH har som mål at det totale klimagassutslippet skal være halvert i forhold til 2017-nivå innen utgangen av 2024.

Noen milepæler på veien mot målene:

  • I 2019 presenterte vi planene for et fullverdig saltgjenvinningsanlegg, Resalt, som vil kunne produsere ettertraktede salter fra flyveaske som industrien etterspør og samtidig redusere tonnasje av behandlet flyveaske til deponi med over 20 prosent. I starten av 2021 åpnet vi produksjonen i pilotanlegget på Herøya.
  • I 2020 gikk den første grenseoverskridende asketransporten på flytende biogass fra Linköping til Langøya. Flere fossilfrie tankbiler er nå på vei.
  • I 2021 kom batterihybriden Hagland Captain i drift. Det ombygde bulkskipet har et 1000 Kwh batteri og kan foreta inn- og utseiling, samt lossing og lasting hel-elektrisk og støyfritt. Skipet er et samarbeid mellom Hagland Shipping og NOAH og er det første i sitt slag i verden.
  • Høsten 2021 ble mottaket i Engadalen fossilfritt da alle maskiner gikk over på biodiesel laget på matavfall, frityrolje og raps.

Eksterne forhold

I fjor mottok og stabiliserte NOAH 1 380 000 tonn uorganiske avfallsmasser fra husholdninger, industri, bygg og anlegg. Dette er restavfall som har oppstått ved forbrenning og energiutnyttelse av avfall fra husholdninger og næringsliv. Avfallet kommer bl.a. fra fremstilling og bruk av helt vanlige produkter som maling, tyggegummi og fiskeboller og ved gjennomføring av større og mindre bygg- og anleggsprosjekter. Samtidig som at vi mennesker forbruker mer, øker antallet stoffer som blir definert som farlig, og dermed produseres stadig mer avfall med høy forurensingsgrad, som klassifiseres «farlig avfall».

Både i Engadalen og på Langøya brukes massene til å rehabilitere ubrukbare landområder, og sørge for at flora og fauna gjenopprettes. På Langøya vokser en rekke sjeldne arter på det revegeterte området, som er tilgjengeliggjort for allmennheten til rekreasjonsformål.

Samfunnets forventninger til gjenvinning, ombruk og nyttegjøring er økende. NOAH tar del i denne utviklingen med en kunnskapsbasert og bærekraftig tilnærming.
– Med sikker håndtering som første prioritet, skal vi fortsette å være verdensledende på trygg behandling. Samtidig skal vi bidra til å redusere mengden farlig avfall og forvalte arealene vi påvirker best mulig, sier Adm.dir. Anders Lægreid.