Close

Bærekraft i et uvanlig år

NOAHs nye bærekraftsrapport viser et konsern i rask utvikling når det gjelder omlegging til mer klimavennlige løsninger i egen drift. Spesielt innenfor logistikk skjer det fremskritt.

Bærekraftsrapporten redegjør for hvordan vi som samfunnsaktør håndterer vår påvirkning på samfunnet rundt oss og hvordan vår virksomhet bidrar til å skape verdier fra et økonomisk, sosialt og miljømessig perspektiv. Dette kan du nå lese om i den ferske bærekraftsrapporten 2020.

Pandemien har lært oss alle at endring er mulig å få til på kort tid, og ofte enklere enn man tror. Arbeidet som skjer i EU med en ny taksonomi og implementeringen av Green Deal vil kreve rask omstilling og nytenkning. Det er vi godt beredt på. For NOAH underbygger bærekraftsrapportering åpenhet og ansvarlighet. De globale målene skal hovedsakelig oppnås gjennom lokal handling, og ikke minst gjennom gode samarbeid på tvers av sektorer. Som eksempel undertegnet NOAH i 2020 klimaavtalen til Vestfold og Telemark Fylkeskommune, som forplikter oss til å bidra til at Vestfold og Telemark når målsetningen om 60 prosent utslippskutt av klimagasser innen 2030. I tillegg har vi i samarbeid med kunde, transportør og rederi fått til utvikling av fossilfrie transportløsninger med lavere klimagassutslipp, blant annet en langdistansebil som går på flytende biogass. Vi søker flere samarbeid og anerkjenner at dette er måten å løse store og små utfordringer.

NOAHs bærekraftsarbeid styrkes ved ansettelsen av en egen direktør for bærekraft og forretningsutvikling, Terje Landsgård, som går inn i ledergruppen. Arbeidet med fossilfri drift på Langøya og Engadalen intensiveres, og bærekraft blir overgripende i NOAHs nye strategi mot 2025.

NOAHs samfunnsoppdrag handler om å ta ut tungmetaller som ikke skal sirkulere fra kretsløpet. Avfallet behandles, stabiliseres og lagres trygt. I 2020 har NOAH tatt ut disse mengdene tungmetaller:

Totalt tatt ut av kretsløpet i 2020: 
As (kg)  Cd (kg)  Hg (kg)  Pb (kg)   Ni (kg) 
121632,8  34549,0  4867,8  1552646,4  185349,1 

Pandemi har skapt endring

For NOAH har 2020 vært krevende, men også utviklende. Gjennom omfattende smittevern har hele organisasjonen blitt skjerpet på HMS og kvalitetsstyring. Sosial distansering har resultert i et digitalt kvantesprang.

Vi har vært mindre mobile, men ikke nødvendigvis mindre effektive. Det digitale arbeidsmønsteret har også bidratt til hyppigere kontakt og tettere samarbeid på tvers av lokaliteter og arbeidsområder. Samtidig som verden ble truffet av pandemi, gikk NOAH gjennom en omfattende restrukturering og over i en konsernstruktur med opprettelsen av underselskapene NOAH Solutions AS og NOAH Environment AS, samt oppkjøpet av steinvirksomheten Rekefjord Stone AS. I tillegg var NOAH med på å etablere Morrow Batteries AS, hvor vi eier 40 %. Selskapet jobber med å etablere en stor fabrikk i Arendal og målet er å forsyne Europa med fremtidens bærekraftige og råvaregjerrige batterier.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »