Rekefjord Stone

Gjennom sitt eierskap i Rekefjord Stone selges i dag steinprodukter til en rekke europeiske land. NOAH ønsker å utvikle virksomheten videre slik at det i framtiden etableres en kombinasjonsdrift med steinsalg og samtidig oppfylling av uttaksområdene med ordinære avfallsmasser fra samfunnet.

Langøya

NOAHs mottaks – og behandlingssted for farlig avfall i Norge er på Langøya. Her kan du lære mer om den fascinerende øya med sin spesielle historie.

Engadalen

NOAH har mottak og deponi for inert avfall og lettere forurensede masser i Engadalen utenfor Oslo. Her finner du mer informasjon om virksomheten.

Fullskala saltgjenvinning til industriråvarer på Herøya

På Testsenteret på Langøya tester NOAH nå ut banebrytende teknologi som gjenvinner salter fra flyveaske. Saltene er etterspurt i produksjon av blant annet plast og kunstgjødsel.

 

Verdier og etikk

NOAH krever høy etisk standard av alle som handler på vegne av selskapet og av våre samarbeidspartnere.