Lukk

Om NOAH

Vårt samfunn skaper økende mengder farlig avfall. NOAH utfører derfor en stadig viktigere oppgave. Selskapet har gjennomprøvde og dokumenterte behandlingsløsninger for de fleste typer uorganiske miljøgifter. Unntak er medisinsk- og eksplosivt avfall.

Vi behandler farlig avfall med opphav både hos forbrukerne og fra industriproduksjon. I tillegg er vi engasjert i opprydding av forurensede sjø- og landområder. NOAHs behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall ligger på Langøya utenfor Holmestrand. I tillegg har NOAH mottak og deponi for inert avfall og lettere forurensede masser i Engadalen i Nittedal kommune.

Vår dokumenterte kompetanse og trygge kjemisktekniske behandlingsløsninger er utviklet gjennom mer enn 25 år. Våre løsninger er moderne og blir kontinuerlig videreutviklet basert på våre kunders behov, ny kunnskap samt gjeldene lovverk. NOAHs kompetanse løser miljøutfordringer i industrivirksomheter, hos entreprenører, avfallsvirksomheter og andre aktører som besitter avfall som krever spesiell håndtering.

NOAHs kundetilbud inkluderer alle nødvendige tjenester for å sikre kostnadseffektiv og trygg håndtering av farlig avfall og forurensede masser.

Miljøgifter ut av kretsløpet

NOAHs behandlingsmetoder er effektive for en rekke miljøgifter som industri, næringsliv og myndigheter trenger å fjerne på en trygg måte. Metodene gjør avfallsproduktene ufarlige for mennesker og miljø. Eksempler er sink, kvikksølv, arsèn, bly, metallhydroksid og reaktive metaller.

NOAH benytter kjemien i det mottatte avfallet til stabilisering av det. NOAH sparer derved samfunnet for bruk av produserte råstoffer. Dette gir igjen redusert energiforbruk og utslipp av CO2.

NOAHs kompetansemiljø er ressurs for alle med behov for håndtering av farlig avfall. For våre kunder bidrar vi til forutsigbar behandlingskapasitet, effektive prosesser og trygg miljødokumentasjon.

Norske og utenlandske miljømyndigheter vil alltid kunne ha tillit til at NOAHs drift er i henhold til gjeldende forskrifter og tillatelser, at kompetansen vedlikeholdes og at våre tekniske anlegg har BAT-standard.

Samfunnet kan være trygg på at vår håndtering av farlig avfall skjer innenfor forsvarlige rammer og ikke skaper uønskede hendelser.

Tilbake til naturen

Farlig avfall har ofte sin opprinnelse i stoffer som finnes i naturlige forekomster. NOAHs metoder bringer stoffene tilbake til naturen gjennom stabile kjemiske forbindelser.

Resultatet av vårt samarbeid med miljøbevisste kunder, kan gjenspeiles i naturen:

  • Landområder som tidligere var sterkt forurenset, men nå er friskmeldt, rehabilitert, forskjønnet og tatt tilbake til rekreasjon, bolig- eller forretningsformål.
  • Sjøområder med forurensede sedimenter, hvor NOAHs metoder har gitt friskt vann med gode levekår for fisk og annet liv i sjøen.
  • Industriproduksjon som får redusert sin lokale og globale miljøpåvirkning ved å knytte til seg en gjennomprøvd, dokumentert gjenvinningsløsning for håndtering av miljøfarlige restprodukter.
  • Langøya utenfor Holmestrand – en øy naturskadet etter over 100 år med kalksteinuttak, men som igjen vil fremstå som en idyll i Oslofjorden takket være NOAHs rehabilitering med miljøgips.