Close

Utpumping av renset vann til hav

Overskuddsvann fra avfall, nedbør og dreneringsrør samles opp i et vannreservoar i sydbruddet på Langøya. Herfra pumpes vannet opp til en buffertank der vannet fordeles mellom prosessanlegg for behandling av avfall og vannrenseanlegg. Fra vannrenseanlegget pumpes vannet til hav innenfor utslippsgrenser gitt i tillatelse fra Miljødirektoratet.

Vannbehandling

Vannrenseanlegget består av to rensetrinn. I første trinn tilsettes rensekjemikalier for utfelling av tungmetaller i et fellingsbasseng. I andre trinn pumpes vannet fra fellingsbassenget til sand- og kullfilter som fjerner rester av partikler og eventuelt løste organiske forbindelser. Fra filteranlegget pumpes vannet til hav samtidig som det skjer en kontinuerlig kontroll med vannvolum, pH og turbiditet (partikkelinnhold).

Utslippskontroll

Det blir regelmessig tatt ut prøver for utslippskontroll. Prøvene analyseres internt på NOAHs eget laboratorium i tillegg til eksternt akkreditert laboratorium. Utslipp til hav styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Årlig pumpes det ut mellom 600.000 – 800.000 m3 renset vann til Holmestrandsfjorden.

 

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »