Close

Sjøen rundt Langøya

NOAH gjennomfører tiltaksrettet resipientovervåkning ved Langøya, og hvert år gjøres undersøkelser av radionuklider i blåskjell, sediment og sjøvann.

Hvert tredje år utføres undersøkelser av metallinnhold og miljøgifter i blåskjell og sediment rundt Langøya. Det gjøres også undersøkelser og registrering av organismeforekomster rundt Langøya hvert tredje år. Undersøkelsene blir gjennomført av Norconsult og kan leses i sin helhet i lenke.

På Langøya foretas det målinger på fem ulike steder for blåskjell og på to steder for strandsoneorganismer. I tillegg til målingene ved Langøya benyttes referansestasjoner ved øya Mølen og ved Mulodden utenfor Holmestrand.

Tolkningen av resultatene fra blåskjellundersøkelser har siden undersøkelsene startet i 1994 indikert god miljøtilstand i sjøen. Resultatene fra blåskjellanalysene fra stasjonene rundt Langøya de siste årene viser en stabil utvikling av både metaller og ellers svært lite forurensning, der de aller fleste observasjonene ligger i tilstandsklasse 1. Sjøområdet utenfor Langøya påvirkes i liten grad av aktivitetene på øya.

Sammenligning av resultater i blåskjell, sediment og sjøvann fra 2020 med tidligere år viste også små konsentrasjoner av radionuklider. Heller ikke prioriterte stoff ble målt over miljøkvalitetsstandarden. Det kan dermed konkluderes med at aktiviteter på Langøya ikke hindrer vannforekomstene rundt Langøya til å nå god kjemisk tilstand innen 2027.

Strandsoneundersøkelsene viser et godt artsmangfold og et mengdeforhold mellom artene som tyder på god miljøtilstand rundt Langøya. Ålegress utgjør et viktig marint habitat både som oppvekstområde og skjulested for en rekke marine organismer. Den gode kvaliteten på ålegress tyder også på en god miljøtilstand rundt Langøya.