Close

NOAHs film for transportører

Sikkerhet er viktig for alle parter i farlig avfallskjeden. Det er viktig at både vi og våre leverandører etterlever norske lover og forskrifter. Fra 1. januar 2016 må sjåfører som ervervsmessig transporterer farlig avfall skriftlig kunne dokumenterte kompetanse om farlig avfall.

Forskriftsteksten lyder slik:

«Den som håndterer farlig avfall, jf. § 11-3 bokstav d, skal på forespørsel fremvise skriftlig dokumentasjon som viser at vedkommende har tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om avfallet. Dette gjelder også for den som ervervsmessig transporterer farlig avfall, med mindre slik transport utføres av virksomhet som selv har generert avfallet.»

Det er NOAHs innleide transportører som har ansvar for at deres sjåfører innfrir forskriftskravet. NOAH vil imidlertid gjerne bidra til sjåførenes kompetanse, og har derfor produsert denne informasjonsfilmen om transport av farlig avfall til våre anlegg.