Lukk

Fakta om NOAHs miljøarbeid

Gjenoppbygging av Langøya

Rehabiliteringen av Langøya er et stort miljøprosjekt. En idyll i Oslofjorden med mange attraksjoner for friluftsfolket og turister med båthavn og severdigheter som minner om Langøyas historie, geologi og biologi. NOAH tilrettelegger for at fremtidens Langøya skal bestå av 80 prosent friluftsareal til bruk for allmenheten.

Les om Langøya her

 

Dette er noen av våre gjenvinningsmål

Farlig avfall – i motsetning til ordinært avfall – inneholder stoffer som skat tas ut av naturens kretsløp til evig tid. Gjennom utvikling av teknologi og behandlingsløsninger vil allikevel materialer og kjemiske stoffer som er etterspurt og miljøtrygge, kunne bli gjenvunnet og resirkulert. Våre strategiske mål innebærer:

  • Resirkulering av 25% av mottatte mengder i 2025
  • Økt satsning på forskning og utvikling for å finne nye teknologier og behandlingsmetoder.

NOAHs miljøkompetanse

NOAH er utpreget kompetansebedrift. Våre myndighetstillatelser er basert på at kompetansen skal kunne dokumenteres.

Kompetansen er viktig både for våre kunder og for våre omgivelser. Alle skal være trygge på at NOAH er en profesjonell aktør som til enhver tid besitter oppdatert kompetanse. NOAHs kompetanse er knyttet opp til de ulike funksjoner bedriften er avhengig av i våre oppdrag for kunder og samfunn.

Les om våre ansatte og vår kompetanse her!

NOAH i fronten av avfallsbehandling

Målbevisst satsning på forskning og utvikling (FoU) har vært avgjørende for NOAHs evne til å utvikle trygge behandlingsløsninger for uorganisk farlig avfall. FoU-arbeidet har pågått i over 30 år, og har gjort NOAH til ett av de fremste kompetansemiljøene innen sitt fagområde i Europa. FoU-arbeidet er understøttet av eksterne eksperter samt offentlige myndigheter.

Les bl.a. om testprosjekt om fangst, bruk og fjerning av klimagassen CO2 fra industrirøykgass.

NOAH er renere enn kravene

NOAH renser og pumper til sjø ca. 500 000 m3 renset vann. Miljødirektoratet har satt strenge krav til utslipp av miljøfarlige stoffer slik at utslipp av renset vann ikke skal ha negative effekter på resipienten (sjøen omkring). Utslippet fra NOAH overholder disse kravene med god margin.

Årlige undersøkelser kompletteres med undersøkelser på bunnsedimenter hvert femte år. Undersøkelsene gjennomføres av Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Det er etablert referansestasjoner flere steder i nærområdet rundt Langøya. Resultatene har helt siden undersøkelsene startet i 1994 indikert en god miljøtilstand i sjøen. NOAH har hatt gode resultater på disse undersøkelsene, og ligger oftest i klasse 1 [lite forurenset].

Se de siste måletallene her
Les mer om sjøen rundt Langøya her

Vårt ringvirkningsregnskap viser betydning for lokalsamfunnet

NOAH er en bidragsyter i de lokalsamfunnene vi har aktivitet. Først og fremst gjør vi dette ved å være en trygg arbeidsplass, med god økonomi, samfunnsnyttig forretningsvirksomhet og høy standard innen helse, miljø og sikkerhet. I tillegg gir vi betydelig økonomisk støtte til lag og foreninger i lokalmiljøet.

Les om NOAH og nærmiljøet her

Kvalitetssystem og miljøstyringsprogram

Kvalitetssystemet og miljøstyringsprogrammet dokumenterer hvordan NOAH går frem for å overholde kravene i ISO 14 001-standarden. Vi stiller også strenge krav til våre leverandører og kunder i form av krav til høy etisk standard og dokumentert kompetanse.

Les mer om NOAHs kvalitetspolitikk her
Les mer om NOAHs miljøstyringsprogram her

Satsning på miljøvennlig logistikk

NOAHs logistikkstrategi baserer seg på transport via sjøvei fremfor bilvei. Båttransporten har positive miljøkonsekvenser, og er en mindre belastende på omgivelsene. Klimastudiet fra Oslo Havn KF analyserer transportene av 163 000 tonn forurensede masser som ble skipet fra Oslo havn til Langøya i 2014. Studien konkluderer med at overgang fra vei til sjø mer enn halverer utslippene fra tungtransporten Oslo Havn – Langøya.

Les klimastudiet her

Tall i dag:

  • Ca. 80 % av avfallet ankommer med båt og ca. 20% med bil
  • I gjennomsnitt ankommer en båt i størrelse 2 000-3 000 tonn daglig
  • Daglig ankommer gjennomsnittlig 30 lastebiler / bulkbiler til Hakan i Holmestrand for fergetransport videre til Langøya

For å tilrettelegge for sjøtransport, etablerer NOAH mellomlagringsstasjoner. Her vil f.eks. forurenset grunn og aske mellomlagres i en kort periode for at båttransport skal kunne iverksettes.