Close

Noen utvalgte prosjekter

Livsvitenskapsbygget

Livsvitenskapsbygget skal være et felles bygg for ledende universitets- og sykehusmiljøer innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området.
Byggherre: Statsbygg (statsbygg.no)
Tidsplan: Oppstart 2017, byggestart 2019, ferdigstilling 2026-27
Budsjett: 11,97 milliarder (2022)
Brutto bygningsareal: 97 450 m2NOAH har tatt imot over 700.000 tonn lettforurensede og inerte masser fra prosjektet fra 2019 til 2021.

Foto: UiO

Fornebubanen

Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i hovedstadsområdet på mange tiår. Fornebubanen er en utvidelse av det eksisterende T-banenettverket, fra Majorstuen til Fornebu. Banen bygges i samarbeid med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.
NOAH Engadalen tar imot inerte stein og jordmasser som ikke er egnet for annen bruk fra prosjektet. Totalt har vi mottatt over 400 000 tonn masser fra de ulike kontraktene på Fornebubanen.

Foto: Oslo kommune

Ny vannforsyning

Ny vannforsyning for innbyggerne i Oslo og Bærum skal være klar i 2028. Fra Vefsrud ved Holsfjorden bores det en 19 kilometer lang råvannstunnel. Den skal gå dypt under bakken gjennom Lier, Hole og Bærum kommune og frem til vannbehandlingsanlegg på Huseby i Oslo vest. Fra Stubberud i Bydel Alna til vannbehandlingsanlegget på Huseby skal det bygges en rentvanntunnel som skal kobles til byens allerede eksisterende vannledningsnett.

Nye Aker sykehus

Nye Aker sykehus skal være et akuttsykehus med lokal-, område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), samt ha lokalsykehusfunksjoner innen somatikk. Det planlegges å stå ferdig i 2031.

NOAH Engadalen har mottatt betong fra riving av den gamle bygningsmassen og vil gjenbruke denne til utfylling for mulig utvidelse av RV4 i Nittedal.

Foto: Oslo Universitetssykehus