Close

Ferdelsregler

Verneområde

Fra midten av 1980-årene ble en rekke områder i Norge vernet på grunn av sin spesielle natur. På Langøya ønsket Miljøverndepartementet å opprette et naturreservat. I 1988 ble det fredet et område på 215 dekar som dekker hele østkysten samt nord- og sørenden av Langøya. Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter med tilhørende kalkkrevende vegetasjon. Det er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som overvåker fredningsbestemmelsene.

Friområdet

I tillegg har NOAH skilt ut to mindre deler av industriområdet til friområder. Disse benevnes friområde sør og friområde nord. Holmestrand kommune disponerer også midler som hvert år overføres fra NOAH til bruk for friluftsformål. Skjærgårdstjenesten har ansvaret for tilsyn og henting av søppel.

Friområde sør ligger på vestsiden av øya, nesten helt ned til sørspissen. Området er tilrettelagt med molo for et mindre antall småbåter, og det er tillatt å overnatte i 2 døgn. Det er gode muligheter for bading og soling. NOAH tilbyr vanligvis båttransport ut til Langøya for innbyggere i løpet av sommeren.

Gjeldende ferdselsregler

§ 1. Alle som bruker friområdene, og områder regulert til friluftsformål og naturreservatet på Langøya må opptre varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og berggrunn. Langøya har mange sjeldne insektarter. Uforstyrret planteliv er et viktig grunnlag for stort artsmangfold. Innenfor Langøya naturreservat gjelder fredningsforskriftene i tillegg til ferdselsreglene. I reservatet er plantelivet, også alle deler av døde busker og trær, fredet.

§ 2. Områdene må holdes ryddige og frie for søppel. Avfall tas med hjem eller legges i oppsatte søppelstativer.

§ 3. Innenfor friområdene og områder regulert til friluftsformål er telting eller annet opphold tillatt i 2 døgn om gangen. Telting er ikke tillatt innenfor Langøya naturreservat. Båter som har ligget fortøyd mer enn 2 døgn plikter å vike plass for andre.

§ 4. Bruk av åpen ild og bålbrenning er ikke tillatt utenom på avsatte bålplasser.

§ 5. Hunder må holdes i bånd. Eventuelle ekskrementer skal fjernes. Bading av hunder
må skje utenfor badebøyene.

§ 6. Området innenfor badebøyene er forbeholdt badende. Båt og seilbrett kan brukes
utenfor de oppsatte badebøyene.

§ 7. Store deler av Langøya er et industriområde. Det er ikke tillatt å ferdes i industriområdet
uten tillatelse fra bedriften.

Disse ferdselsreglene gjelder fra 1. april 2022. Samtidig ble forskrift fra 20. desember 1995 opphevet.

Adgangen til industriområdet er regulert ved gjerder og skilting.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »