Close

Ferdelsregler

§ 1. Alle som bruker friområdene og naturreservatet på Langøya må opptre varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og berggrunn. Langøya har mange sjeldne insektarter. Uforstyrret planteliv er et viktig grunnlag for stort artsmangfold. Innenfor Langøya naturreservat gjelder fredningsforskriftene i tillegg til ferdselsreglene. I reservatet er plantelivet, også alle deler av døde busker og trær, fredet.

§ 2. Områdene må holdes ryddige og frie for søppel. Avfall tas med hjem eller legges i oppsatte søppelstativer.

§ 3. Langøya er et dagsturområde. Teltslagning er ikke tillatt. Båter som har ligget fortøyd mer enn ett døgn plikter å vike plass for andre.

§ 4. Bruk av åpen ild og bålbrenning er ikke tillatt utenom på avsatte bålplasser.

§ 5. Hunder må holdes i bånd. Eventuelle ekskrementer skal fjernes. Bading av hunder
må skje utenfor badebøyene.

§ 6. Området innenfor badebøyene er forbeholdt badende. Båt og seilbrett kan brukes
utenfor de oppsatte badebøyene.

§ 7. Store deler av Langøya er et industriområde. Det er ikke tillatt å ferdes i industriområdet
uten tillatelse fra bedriften.

Disse ferdselsreglene gjelder fra 7. februar 1996 og er hjemlet i Friluftslovens § 15.

Adgangen til industriområdet er regulert ved gjerder og skilting.