Close

NOAHs historie

For å sikre Norge en forsvarlig behandlingsløsning for farlig avfall (den gang benevnt spesialavfall), opprettet myndighetene i samarbeid med ni større industriforetak selskapet Norsk Avfallshandtering AS i 1991.

Aksjekapitalen var ved starten på 131 mill kroner, hvor Staten ved Miljøverndepartementet hadde 56.5 %. Opprettelsen ble vedtatt av Stortinget gjennom behandling av St.prp nr 103 (1990-91). Kjøp av Langøya – uorganisk avfall.

Langøya

Norsk Avfallshandtering AS kom i operativ drift ved å kjøpe Langøya fra Norcem/Aker i 1993. Anlegget på Langøya var da etablert for behandling av enkelte avfallsstrømmer. NOAH foretok i de påfølgende år en betydelig utvidelse av behandlingsspekteret for å dekke det norske behovet for behandling av uorganisk farlig avfall.

Brevik

I tråd med selskapets funksjon som nasjonalt behandlingsanlegg for farlig avfall, åpnet Norsk Avfallshandtering AS i 1999 et eget behandlingsanlegg for organiski farlig avfall. Anlegget var plassert i tilknytning til Norcems sementfabrikk i Brevik. Organisk farlig avfall har høy brennverdi, og anlegget omgjorde avfallet til brennstoff for Norcems sementovner. Istedet for å forbruke jomfruelig materiale som kull, kunne derved Norcem i et industrielt samarbeide med Norsk Avfallshandtering nyttiggjøre miljøskadelig avfall som brensel, og derved også tilse en forsvarlig og kontrollert destruksjon av dette avfallet. Norsk Avfallshandtering solgte anlegget til Norcem i desember 2002.

NOAH i dag

I samme tidsrom som anlegget i Brevik ble solgt, vedtok Staten å redusere sitt eierskap i flere selskaper, deriblant Norsk Avfallshandtering AS (ST.prp. nr. 39 – 2002/2003). Etter en omfattende prosess hvor flere interessenter var med, ble det besluttet at Gjelsten Holding AS fikk kjøpe selskapet. Derved ble NOAH AS – som selskapet nå het – en hundre prosent privateiet virksomhet og med behandlingsanlegget på Langøya som den sentrale aktiviteten. Gjennom årene med drift på Langøya har NOAH ikke hatt alvorlige hendelser som har truet liv og helse. Selskapet har imidlertid hatt noen potensielt alvorlige hendelser. Se oversikten her.

NOAH har i dag ca 80 ansatte fordelt på Langøya, Holmestrand, Aker Brygge, Engadalen og Herøya Industripark.