Close

Mottaks- og behandlingssteder

Det er viktig for NOAHs kunder at transport av farlig avfall og forurensede masser er mest mulig kostnadseffektiv. Dette gir også store positive miljøkonsekvenser.

NOAHs mottaks – og behandlingssted for farlig avfall i Norge er på Langøya. Her er det enkel adkomst sjøveis, hvilket gir betydelige reduksjoner både i kostnad og miljøbelastning sammenlignet med landveis transport. I tillegg er nye behandlingssteder under planlegging.

NOAH har også mottak og deponi for inert avfall og lettere forurensede masser i Engadalen, Nittedal kommune.

I Danmark og Sverige har NOAH mottaks- og mellomlagringsplasser i henholdsvis Horsens og Alingsås.

NOAH har god erfaring i å opprette prosjektbaserte mellomlagringssteder og utskipningsfasiliteter spesielt i nærheten av der forurenset jord skal graves opp.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »