Close

Offshore

NOAHs behandlingsløsninger for offshoreavfall er basert på oljesektorens kravspesifikasjoner og kvalitetsstyringskrav.

Offshoreavfall

Eksempler på avfall som mottas til behandling er:

 • Borekaks
 • Forurenset riveavfall (etter opphugging av borerigger og plattformer)
 • Boreslam og borevæsker 
 • Forurensede stålkonstruksjoner og slam fra rørledninger (kontaminert med kvikksølv)
 • Radioaktivt avfall under unntaksgrensen (LRA)

Disse avfallsfraksjonene mottas gjerne med bulkskip direkte fra avfallsbesitter eller innsamlere. Begrensningene for mottak ligger kun i mengder hydrokarboner (THC) og total organisk karbon (TOC).    

Avfall fra offshoresektoren behandles hovedsaklig ved innblanding i gips. De miljøfarlige komponentene vil ved denne behandlingsformen stabiliseres. Avfall med TOC deponeres i eget, avgrenset område når innholdet av de miljøfarlige komponentene er lave. 

For avfall som er tilstrekkelig stabilt ved mottak og ikke trenger ytterligere behandling før deponering, gjelder avfallforskriftens krav, men med følgende tilleggskrav for organisk innhold:

 • Farlig avfall: Her er TOC-grensen 1 % TOC. Det arbeides med å øke denne
 • Ordinært avfall: For denne fraksjonen gjelder en THC-grense på 2 % (olje, tjære og andre organiske forurensingsstoffer) og en TOC-grense på 5 %

En av de store kundefordelene er NOAHs evne til å motta avfall inneholdende betydelige mengder uorganiske miljøgifter.  I tillegg er mottakskapasiteten stor. Langøya beliggenhet sentralt i Oslofjorden innebærer enkel adkomst med skip direkte fra offshorebasene.

Diverse uorganisk farlig avfall

Behandlingsløsningene på Langøya er solide og fleksible. Dette muliggjør mottak av et bredt spekter av fast og flytende uorganisk farlig avfall.

Våre kjemikere og laboratoriepersonell har kompetanse til å velge behandlingsløsning også for spesielt kompliserte avfallsfraksjoner slik som eksempelvis laboratoriekjemikalier og farlig avfall med ukjent opprinnelse og sammensetning.

NOAH har tillatelse fra Statens strålevern til mottak av radioaktivt avfall under unntaksgrensen i Strålevernforskriften.

Diversekategorien omfatter leveranser fra innsamlerapparatet samt mindre industrivirksomheter slik som:

 • Restfraksjon fra vakuuminndamping av flytende avfall
 • Kalk, sement, veisalt, kaustik soda
 • Metallhydroxidslam
 • Diverse utsorterte varer fra feilproduksjon, lager m.v.
 • Tilsatsstoffer som ikke kan ombrukes i produksjonen eller på annen måte nyttiggjøres industrielt
 • Slagg og slam fra kjemiske renseanlegg
 • Cyanider
 • Aktivt kull fra renseanlegg
 • Blåsesand
 • Lithium- og småbatterier som ikke kan gjenvinnes

Mottak av diversekategorien farlig avfall omfatter faste og flytende fraksjoner fra industri, kommuner, innsamlere og offentlige institusjoner.