Close

Viktig milepæl nådd i rehabiliteringen av Langøya

Arbeidet med å gjøre Langøya til attraktivt rekreasjonsområde, pågår for fullt. Ett av trinnene i arbeidet er nettopp avsluttet, og omfatter etablering av en kunstig geologisk barriere på nesten 1 kilometer.

Kunstig barriere

Den kunstige barrieren består av en vanntett murkonstruksjon rundt Sydbruddet på Langøya. Muren er i realiteten en heving av fjellformasjonen som utgjør den naturlige barrieren mellom stabilisert deponert avfall og fjorden utenfor.

Prosjektet er ett av trinnene i det omfattende arbeidet med å sikre og rehabilitere Langøya etter over 100 år med kalksteinsuttak og deretter over 30 år som deponi. Rehabiliteringsprosjektene pågår og vil pågå kontinuerlig i årene framover. Nye arealer topptettes og ferdigstilles fra nord mot sør, og vil suksessivt gjøres tilgjengelig som friarealer for publikum. Den første utvidelsen av friarealet nord på Langøya gjøres allerede høsten 2016.

I rehabiliteringsprosjektene på Langøya, engasjerer NOAH anerkjente og kompetente samarbeidspartnere innen både rådgiver- og entreprenørsegmentet. I arbeidet med å heve den naturlige geologiske barrieren rundt Sydbruddet, har Norges Geologiske Institutt og Hjellnes Consult AS vært sentrale rådgivere, mens Hæhre Entreprenør AS har stått for utførelsen.

Anleggsperioden har vart fra mars og ut 2015. Det har gått med nær 250 tonn stål og 1300 m3 betong, og i tillegg er det flyttet på mer enn 100 000 tonn jord- og steinmasser for å klargjøre traséen for muren. Alt personell og materiell har blitt fraktet ut til Langøya med NOAHs ordinære ferje, og anleggsarbeidene har vært gjennomført side om side med NOAHs eget personell på et industriområde i full drift. I tråd med NOAHs egne prosedyrer og verdier er oppgaven utført med skarpt fokus på HMS og kvalitet, og det er utvist stor fleksibilitet og tilpasningsevne i forhold til den pågående deponidriften. NOAH er svært tilfreds med arbeidet og måten Hæhre har løst oppgaven på.

Rehabiliteringsprosjektene, som omfatter tiltak for sikring og topptetting av deponiene, samt istandsetting av frodige grøntarealer, badestrender, turstier, båthavn m.v. har en total kostnadsramme på over 350 mill. kroner. Prosjektene sikrer at deponiene på Langøya er trygge i et «evighetsperspektiv», og at stabilisert deponert avfall aldri kan forårsake skade eller ulempe for mennesker eller natur.

Kunstig barriere5