Lukk

Kort om NOAH

NOAH er et av Europas ledende kompetansemiljøer for behandling av uorganisk farlig avfall, forurenset jord og sedimenter. De største mengdene behandles i anlegget på Langøya utenfor Holmestrand. NOAH er representert med kontorer og anlegg også andre steder i Norge, Sverige og Danmark.

Introduksjon

Selskapet har ca. 80 ansatte samt ca. 30 innleide. Administrerende direktør er Carl Hartmann. NOAH AS er heleid av Gjelsten Holding AS.

Hovedprosessen i behandlingen er nøytralisering av jernholdig svovelsyre. I denne prosesen nyttiggjøres et annet avfallsprodukt, nemlig flyveaske fra forbrenningsanlegg. Andre tungmetallholdige avfallsstrømmer ledes også inn i nøytraliseringsprosessen, der tungmetallene bindes og avgiftes. Resultatet er en jernholdig gipsslurry. Denne pumpes ned i de to dagbruddene på Langøya, skapt gjennom over 100 år med uttak av kalkstein. Her danner gipsen et fundament som skal være utgangspunktet for rehabilitering og gjenskaping av Langøya slik den fremsto før kalksteinsuttaket.

NOAH mottar farlig avfall og forurensede masser fra Norge og Skandinavia samt mindre mengder fra enkelte andre europeiske land. Behandlingsanlegget er robust og med stor kapasitet.

NOAHs virksomhet har stor miljøbetydning ved at betydelige mengder miljøfarlige stoffer tas ut av kretsløpet. Utslippene fra prosessene har liten negativ påvirkning av miljøet. Øvrig informasjon om selskapet fremgår gjennom andre sider på dette nettstedet.

For ytterligere informasjon

Administrerende direktør Carl Hartmann, tlf 414 40 055

Korte fakta

 • Verdensledende  innen behandling av uorganisk farlig avfall
 • Regnes som et av Europas fremste kompetansemiljøer på behandling av farlig uorganisk avfall
 • NOHAs metode regnes som den beste tilgjengelige løsningene
 • NOAHnøytraliserer uroganisk farlig avfall  ved å blande syre og aske. Resultatet er en gips som stabiliserer og binder miljøgiftene.
 • Behandler uorganisk farlig avfall og forurensede masser fra Norge, Skandinavia og europeiske land
 • Behandlingsprosessen resulterer i at store mengder uorganisk farlig avfall årlig tas ut av naturens kretsløp
 • Utslipp fra prosessene har liten negativ påvirkning av miljøet
 • NOAH har i dag ca. 80 ansatte
 • Omsetning 580 MNOK (2017)
 • Dagens behandlingsanlegg ligger  på Langøya utenfor Holmestrand
 • NOAH er eid av Gjelsten Holding AS

Pressebilder