Lukk

Sjøen rundt Langøya

Det utføres årlige undersøkelser av metallinnhold i blåskjell og registrering av organismeforekomster i strandsonen i Holmestrandsfjorden. Det gjennomføres også undersøkelser på bunnsedimenter hvert femte år. Undersøkelsene gjennomføres nå av Norconsult, og rapport for 2019 blir tilgjengelig på denne siden i løpet av mars 2020.

På Langøya foretas det nå målinger på åtte ulike steder for blåskjell og på tre steder for strandsoneorganismer. I tillegg til målingene ved Langøya benyttes to referansestasjoner; en ved Mølen midt i Breiangen og en ved Mulodden utenfor Holmestrand.

På alle stasjonene utføres det kjemiske analyser mhp forurensningskomponenter i blåskjell, samt registreringer av flora og fauna i strandsonen. I tillegg foretas årlige sedimentundersøkelser både på grunt og dypere vann.

Tolkningen av resultatene fra blåskjellundersøkelser kan være kompliserte, men resultatene har helt siden undersøkelsene startet i 1994 indikert en god miljøtilstand i sjøen. Resultatene fra blåskjellanalysene fra stasjonene rund Langøya de siste seks årene er vist i figuren nedenfor – de aller fleste observasjonene ligger i klasse 1 – lite forurenset, og bekrefter at sjøområdet utenfor Langøya i liten grad påvirkes av aktivitetene på øya.

Strandsoneundersøkelsene viser et godt artsmangfold og et mengdeforhold mellom artene som tyder på god miljøtilstand rundt Langøya. I 2013 ble forekomsten av ålegras rundt Langøya også registrert, og utbredelsen viste seg å være større en tidligere kartlagt. Kvaliteten på forekomstene var også god. Ålegras utgjør et viktig marint habitat både som oppvekstområde og skjulested for en rekke marine organismer. Den gode kvaliteten på ålegras tyder på en god miljøtilstand rundt Langøya.

Ytterligere informasjon er å finne i rapport utarbeidet av DNV GL i linken til høyre.