Close

Utslippstall for februar 2015

I februar ble det pumpet 65.690 m3med renset vann til Holmestrandsfjorden. Akkumulert for 2015 er det pumpet 145.447 m3. Nedbørsmengden i februar var 31 mm som er 17 mm under normalen på 48 mm. Dette gir 19.685 m3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget.

Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav, summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram/år og kg/år av tillatt utslippsmengde. Utslipp for 2015 akkumulert pr. februar vises i vedlagte grafer.

NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter. Målsettingen er å ha disse så lave som mulig.