Close

Utslippstall desember 2014

I desember ble det pumpet 66.018 m3 med renset vann til Holmestrandsfjorden. Akkumulert for 2014 er det pumpet 639.185 m3. Nedbørsmengden i desember var 27 mm som er 41 mm under normalen på 68 mm. Dette gir 17.145 m3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget.

Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav, summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram/år og kg/år av tillatt utslippsmengde. Utslipp for 2014 akkumulert pr. desember vises i vedlagte grafer. For parameterne PFOS, PFOA og 6:2 FTS er det ikke påvist utslipp.

NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter. Målsettingen er å ha disse så lave som mulig.