Close

Utslipp fra Langøya påvirker fortsatt fjorden minimalt

Miljødirektoratet har gjennom Vannforskriften innført nye standarder for måling og klassifisering av vannkvalitet i fjorder og vassdrag i Norge.  Dette medfører at vanntilstanden utenfor Langøya er nedgradert. Årsaken er imidlertid ikke avfallsbehandlingen på Langøya, bekrefter Miljødirektoratet i et brev til NOAH av 19.09.2016.

Miljødirektoratet har gjennom Vannforskriften innført nye standarder for måling og klassifisering av vannkvalitet i fjorder og vassdrag i Norge.  Dette medfører at vanntilstanden utenfor Langøya er nedgradert. Årsaken er imidlertid ikke avfallsbehandlingen på Langøya, bekrefter Miljødirektoratet i et brev til NOAH av 19.09.2016.

Grenseverdiene er nå satt mye lavere enn tidligere på grunn av Vannforskriften. Utenfor Langøya er derfor tilstanden nedgradert fra «god» til «oppnår ikke god kjemisk tilstand». Nivåene av bly og kvikksølv er imidlertid de samme som da sjøen ble klassifisert som i «god» tilstand.

Som følge av de nye standardene, har NOAH hatt dialog med Miljødirektoratet bl.a. om intervall og innhold i selskapets overvåking / rapportering av vannkvaliteten rundt Langøya. I brev som fastsetter direktoratets nye krav til slikt program, refereres at «NOAH ikke ser ut til å være en vesentlig kilde til den dårligere tilstanden, og dere får derfor heller ikke pålegg om å iverksette tiltak».

Miljødirektoratet bekrefter i tillegg at innskjerpinger i grenseverdier har ført til flere overskridelser av grenseverdiene for bly og kvikksølv enn tidligere, og at dette er en tendens over hele landet.

NOAH har i sin miljørapportering allerede tatt til følge de nye standarder som er innført. Prosessvannet fra Langøya renses i et moderne renseanlegg. Dette sikrer at vannet som pumpes til sjø inneholder beskjedne mengder miljøgifter. Mengdene er markert under de grensene Miljødirektoratet har pålagt i NOAHs utslippstillatelse. NOAH publiserer månedlig sine utslipp på noah.no og kan etter over 20 år med overvåkning i sjøen utenfor Langøya dokumentere at forurensningssituasjonen ikke er forverret.