Close

Uhell med tankbil på Langøya

Det oppstod et teknisk uhell med en tankbil som losset flyveaske ved NOAHs behandlingsanlegg på Langøya onsdag morgen.

 

Teknisk svikt på bilen forårsaket at tanken revnet og deler av den falt på bakken. Flyveaske ble spredt utover et begrenset område. To sjåfører fikk flyveaske på seg og ble rutinemessig brakt til legevakt. Hendelsen har ingen miljøkonsekvens.

Det er ikke lastens kjemiske egenskaper som kan ha forårsaket uhellet, men muligens mekanisk svikt på bilens bulktank. Flyveasken stammer fra avfallsforbrenningsanlegg, og er ikke klassifisert som farlig gods. Arbeidstilsyn og politiet er rutinemessig varslet.

NOAH ser alvorlig på hendelsen, og vil i samarbeid med Arbeidstilsynet, politiet og transportselskapet som eier bilen, medvirke til at årsaken til hendelsen blir funnet.