Close

Varsling

NOAH fyller en svært viktig samfunnsmessig og miljømessig rolle og vi tar vårt samfunnsansvar svært alvorlig. Medarbeidere eller andre som varsler er derfor en viktig ressurs for selskapet. NOAHs varslingsrutiner er en del av et omfattende arbeid for forsvarlig utøvelse av vårt samfunnsansvar og skal sikre etterlevelse av våre etiske retningslinjer.

Alle henvendelse som meldes inn om mulige kritikkverdige forhold tas alvorlig. NOAH har utarbeidet rutiner som skal sikre at varselet blir forsvarlig behandlet.

NOAH aksepterer ikke noen form for represalier som f.eks. oppsigelse, kritikk eller lignende overfor den som i god tro har varslet. NOAHs varslingsrutiner finner du her: Varslingsrutiner i NOAH.

Skjema for varsling

Saker som varsles gjennom dette skjemaet går til varslingsutvalget bestående av HR-sjef, Kvalitetssjef og Hovedverneombud. Avhengig av saksforhold vil opplysningene også kunne gjøres kjent for den/de varselet retter seg mot. Opplysningene behandles konfidensielt. Du kan også sende varsel direkte på mail til compliance@noah.no.

Vi ber deg om å fylle ut kontaktinformasjon slik at vi kan kontakte deg videre. Er dere flere som kjenner til forholdet kan dere levere felles varsel. Det er også mulig å varsle anonymt. Du kan kreve å få kopi av dette dokumentet med underskrift av varslingsmottaker. For å gi god hjelp, trenger vi mest mulig relevant informasjon, så legg ved dokumenter ved behov.

 

Varsling
Hva varselet gjelder (kryss av)
Maximum upload size: 31.46MB