Close

Planlegger pilotanlegg for bruk og fangst av CO2 til stabilisering av farlig uorganisk avfall

NOAH har siden 2013 arbeidet med å utviklet en ny prosess som benytter CO2-holdig røykgass gass til å behandle flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall.

Flyveaske regnes som farlig avfall fordi det inneholder små mengder tungmetaller som for eksempel kobber, sink og kvikksølv. I prosessen blåses den CO2-holdige røykgassen gjennom flyveasken og CO2 bindes til flyveasken i kjemiske reaksjoner. Da stabiliseres flyveasken slik at tungmetaller ikke lekker ut av flyveasken dersom den skulle bli fuktig etter at den er deponert. Etter denne behandlingen møter flyveasken myndighetenes krav til deponering av farlig avfall. Den nye prosessen har flere miljømessige fordeler: Den bidrar til sikker deponering av flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall, den er mer miljøvennlig enn alternative prosesser, og den bidrar til å redusere utslipp av klimagassen CO2.

I 2015 ble det gjennomført testing av prosessen ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Hensikten var å undersøke om CO2 i røykgassen fra Norcems sementproduksjon kan benyttes til stabilisering av flyveaske. Dette er en tørr prosess uten utslipp til grunn, sjø eller luft. Resultatene av testingen viste at prosessen møter myndighetenes krav til stabilisering av flyveaske før deponering. Testingen som ble gjennomført i et prosjekt som fikk økonomisk støtte av Gassnova via CLIMIT programmet.

I 2017 planlegges det en større test av prosessen ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Dette prosjektet har nå også fått økonomisk støtte fra CLIMIT-programmet. Prosessen kan også brukes andre steder enn hos Norcem i Brevik. Den vil kunne plasseres på avfallsforbrenningsanlegg eller på sentrale oppsamlingspunkter for flyveaske med tilgang til CO2-holdig røykgass. Dersom prosessen settes i drift i full skala vil den kunne fange og lagre inntil 40 000 tonn CO2 årlig i Norge og vil være det første kommersielle industrianlegg for fangst, bruk og lagring av CO2 på land i Norge. Prosessen vil også kunne brukes internasjonalt og bidra til reduserte utslipp av CO2. Med dette prosjektet bekrefter NOAH sin posisjon som ledende aktør i å utvikle innovative og trygge behandlingsløsninger for farlig avfall og som bidragsyter i det grønne skiftet.