Close

Pressemelding fra NOAH

Klima og miljødirektoratet har pekt på gruvene i Brevik som det beste alternativet for lokalisering av et nytt behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall.

Klima og miljødirektoratet har pekt på gruvene i Brevik som det beste alternativet for lokalisering av et fremtidig behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall. Det er behov for ny lokalisering når dagens deponi på Langøya etter planen er fullt i 2022. Direktoratet peker videre på at det må gjennomføres en rask planprosess.

NOAH har lenge arbeidet med planer for et slikt deponi. Arbeidet med planprosess og konsekvensutredning stanset i fjor da Porsgrunn Bystyre sa nei til det fremlagte planprogrammet, og vedtok at de ønsket en statlig vurdering av Norges fremtidige deponibehov.

NOAH vil, dersom myndighetene ønsker det, bidra med vår kunnskap og kompetanse om utvikling og drift av et behandlingsanlegg for farlig avfall i den videre prosessen. Vi er glad for at direktoratet peker på at NOAH allerede har dokumentert svært god kompetanse på behandling av farlig avfall.

Vi ønsker å medvirke til at en god løsning på fremtidig avfallshåndtering legger til rette for økt resirkulering. De løsninger som eventuelt etableres i Brevik må ivareta de endrede krav og forventninger miljøindustrien står overfor.

Lokalisering av et behandlingsanlegg i Brevik gir gode muligheter til videreutviklingen av en framtidsrettet miljøindustri i Norge – i et samarbeid med det sterke forsknings- og industrimiljøet i Grenland.

For mer informasjon kontakt: Styreleder i NOAH, Sten-Arthur Sælør, tlf: 908 22 717,
epost: sten.arthur@gjelsten.no.