Close

Politianmeldelse av NOAHs virksomhet på Langøya

NOAH stiller seg uforstående til påstandene i anmeldelsen fra Norges Miljøvernforbund. Forbundet har politianmeldt NOAH for å bryte vilkårene i tillatelsen som Miljødirektoratet har gitt for drift av deponiet på Langøya.

Hyppige tilsyn på Langøya gjennomført av forskjellige offentlige instanser har ikke avdekket kritikkverdige forhold av alvorlig art.

Før deponering blir alt farlig avfall kjemisk behandlet på en slik måte at miljøgiftene bindes og ikke kan lekke ut. Avfallsdeponier for farlig avfall skal ha to, komplette og uavhengige barrierer. Dette er sperrer som skal hindre at rester av miljøfarlig avfall kan lekke ut.

Deponiene på Langøya har ikke dobbel bunntetting. Langøya har en godkjent geologisk barriere i form av fjell i tillegg til en barriere basert på innadrettet trykk.

NOAHs løsning på Langøya er minst like god som dobbelt bunntetting. Den har vært godkjent av miljømyndighetene siden oppstarten av virksomheten i 1993. Regelverket og rammene for avfalls- og deponivirksomhet i Norge er det samme som i resten av EU.

Målinger foretatt av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) i sjøen rundt Langøya viser at miljøgifter ikke lekker ut og at den økologiske tilstanden i sjøen er god.

Les mer om sjøen rundt Langøya her.

NOAHs praksis på Langøya er ikke i brudd med tillatelsen som er gitt av Miljødirektoratet.

NOAH stiller seg derfor uforstående til anmeldelsen.