Close

NOAHs logistikkstrategi gir lavere klimabelastning

En fersk studie viser at NOAHs satsning på alternative logistikkløsninger har betydelig positiv miljøeffekt.

Ved å ha kompetanse og behandlingsløsninger som tar store mengder miljøgifter ut av kretsløpet, er konsekvensen av NOAHs virksomhet et renere miljø. Men avfall til behandling på Langøya må nødvendig transporteres med de miljøkonsekvenser dette har. NOAHs logistikkstrategi er derfor at mest mulig avfall til behandling skal fraktes med båt.

Derfor har NOAH flere, sjønære såkalte «hub’er». Her kan eksempelvis forurenset grunn og aske fra avfallsforbrenningsanlegg mellomlagres i en kort periode for at båttransport skal kunne iverksettes.

En klimastudie Oslo Havn KF har fått gjennomført er med på å bekrefte miljøfordelene ved å tilrettelegge for sjøveis transport. Studien analyserer transportene av 163 000 tonn forurensede masser som ble skipet fra Oslo havn til Langøya i 2014. Studien konkluderer med at overgang fra vei til sjø mer enn halverer utslippene fra tungtransporten Oslo Havn – Langøya.

Les klimastudien her!

Illustrasjon fra rapporten: