Close

NOAH vurderer videre farlig avfallsavfallsbehandling på Langøya etter at deponiet er fullt

NOAH har det siste året utviklet et nytt konsept for nasjonalt deponi for farlig avfall. Dette innebærer fortsatt avfallsbehandling på Langøya, og utskiping av ferdig behandlet og stabilisert avfallsgips til kalksteinsgruvene i Brevik.

NOAH har siden 2010 jobbet med å finne et nytt sted for deponering av behandlet uorganisk farlig avfall. Nasjonal kapasitet for deponering er viktig når farlig avfallsdeponiet på Langøya blir fullt i 2022, nær 230 norske industriaktører er avhengig av kapasiteten til å behandle og lagre avfallet på en trygg og miljøvennlig måte. Etter å ha vurdert mer enn 100 lokaliteter, mener NOAH at kalksteinsgruvene i Dalen gruver i Brevik er absolutt best egnet. Det har blitt jobbet intensivt for at NOAHs aktiviteter i Brevik skal være til minst mulig ulempe for beboerne i Brevik. Resultatet er et konsept der stabiliseringen av farlig avfall på Langøya fortsetter også etter 2022, men hvor produktet, den tørre avfallsgipsen, transporteres til en ny kai ved Frierfjorden og derfra inn i gruvene i Brevik via en ny tunnel.

Dette nye forslaget vil i stor grad kunne gjennomføres innenfor de rammer NOAH har for virksomheten. NOAH må likevel søke myndigheter om endret tillatelse og reguleringsplan for Langøya. Videre forutsetter planen med det nye konseptet at myndighetene godkjenner at gruvene i Brevik kan brukes til deponering.

Planen vil ha noen virkninger for omgivelsene. Rundt 50 arbeidsplasser i tilknytning til anlegget beholdes i mange år. Biltransporten gjennom Holmestrand med farlig avfall vil fortsette i tilsvarende lenger, men denne vil imidlertid gå ned med ca. 40 % når selskapets nye lasteterminal i Sverige etter planen skal åpne innen 2020. Videre vil vi se på ytterligere måter å redusere lastebiltrafikken gjennom Holmestrand.

NOAH vil fortsette å rehabilitere deponiene og utvikle friluftsområdet på øya så snart nye areal er tilgjengelige og innen de frister som er satt i tillatelse og reguleringsplan.

I planen ligger det også inne at det skal etableres en småbåthavn. Dette vil fortsatt bli gjennomført.

Hvis planen godkjennes, vil NOAH fortsatt bidra aktivt i lokalmiljøet også i årene framover. Når miljøprosjektet på Langøya er ferdig, vil det være småbåthavn, friluftsområder med turstier og andre publikumsattraksjoner som skal gjøre Langøya til en fredfull og trygg idyll i Oslofjorden. I august i år ble det åpnet et 70 mål stort friområde nord på Langøya, og rehabiliteringen av øya vil fortsette som planlagt i årene framover.