Close

NOAH på Langøya: 20-årsjubileum for miljøovervåking!

I år har NOAH gjennomført systematisk, sammenhengende miljøovervåking av sin virksomhet på Langøya i 20 år. Selskapet er derved pionèr innen området i Norge. Overvåkingssystemet dokumenterer resultater som er svært tilfredsstillende for NOAH og miljøet rundt Langøya.

NOAHs miljøovervåkningsprogram er sannsynligvis det lengst sammenhengende og kontinuerlige prøveprogram i sitt slag Helene Mathisen og Terje Kongsfjellinnen avfalls- og gjenvinningsindustrien i Europa. Kontinuerlig prøvetaking over 20 år underbygger på en unik måte hvordan en moderne industrivirksomhet kan overvåke og derved ta kontroll over sin miljøpåvirkning. Etter ca. 30 år med avfallsbehandling på Langøya er det ikke påvist negative effekter på miljøet i Holmestrandsfjorden. Overvåkningen dokumenterer at biologien rundt behandlingsanlegget har god økologisk tilstand.

Overoppfyller myndighetskravene

Som resten av NOAHs organisasjon, er miljørådgiver Helene Mathisen stolt av de resultater som 20 år med miljøovervåking viser:

-Et godt og solid overvåkings- og målesystem er viktig, men avgjørende er også miljøholdninger forankret i selskapets ledelse og organisasjon. I NOAH følger vi selvsagt reguleringer i våre myndighetstillatelser, men vi stopper ikke der. I tillegg har vi selvpålagte miljøkrav som kan være enda strengere. Det medfører at vi årlig overoppfyller selve myndighetskravene.

Miljøtiltak vurderes løpende

Selskapets aktive holdning medfører løpende vurderinger av nye miljøtiltak:

-Dersom vi registrerer miljøpåvirkning som kan relateres vår virksomhet, er holdningen umiddelbart å vurdere tiltak. Et eksempel er fare for spill til sjø under lossing fra båt. Straks målinger ved bulkkaia for noen år siden viste økende trend av enkelte stoffer som kunne relateres til aktiviteter ved driften på Langøya, ble tiltak som hindrer spill iverksatt. Etter at tiltakene var i drift, har nivået på disse stoffene flatet ut. Dette viser at tiltaket har hatt effekt.

Måler også konsekvenser av lovlig utslipp

Som all annen industri, har NOAH myndighetstillatelse til forurensning innenfor gitte, strenge grenser. Overvåkingen av sjøen registrerer også eventuelle konsekvenser av dette lovlige utslippet over lang tid. Måling på kjemiske nivåer i blåskjell er klassisk og trygg indikator på sjøvannskvalitet, også rundt Langøya. Det samme er forekomsten av ålegras som er en nøkkelart for et viktig økosystem på bløtbunn der det ellers ville vært mindre naturmangfold. Ålegrasengene rundt Langøya har vært kartlagt flere ganger, senest i 2015, og viser god kvalitet. Plantene er høye og friske med lite påvekstalger og dyr. Ålegras er følsom for forurensning og enda en indikator på at forurensningsnivået i sjøen utenfor Langøya er lavt.

Myndighetene er viktig samarbeidspartner

Fabrikkdirektør Terje Kongsfjell i NOAH framholder myndighetene som en av selskapets viktigste samarbeidspartnere for å oppnå gode miljøresultater:

-Vi har gode dialoger med miljømyndighetene og har alltid funnet gode løsninger innenfor NOAHs tillatelse og de forskrifter som skal følges. Våre ambisjoner om minst mulig negativ miljøpåvirkning er uansett vår egen, og gjelder uavhengig av myndighetskrav. Denne ambisjonen er den viktigste driveren i vårt miljøarbeid. Når man i tillegg vet at vårt behandlingsanlegg tilser at titusener av tonn miljøgifter tas ut av kretsløpet, mener vi med rette å betegne oss en miljøindustri.