Close

Miljødirektoratet skal utrede nye lokaliteter for farlig avfallsdeponi

Klima- og miljødepartementet har som ventet bedt Miljødirektoratet utrede mulige lokaliteter for deponi for farlig avfall som kan erstatte NOAHs behandlingsanlegg på Langøya. Dette anlegget har kapasitet fram til ca. 2022 for uorganisk farlig avfall og for forurensede masser og sedimenter fram til ca. 2026. Klima- og miljødepartementet har dermed fulgt opp Porsgrunn kommunes anmodning om at staten må ta et større ansvar for å sikre fremtidig deponikapasitet i Norge.

Med henvisning til NOAH og Norcems initiativ i Brevik, påpeker klima- og miljøminister Tine Sundtoft i en pressemelding at det har vist seg vanskelig å få de nødvendige lokale vedtak for å etablere et slikt deponi. Ministeren understreker de miljømessige konsekvenser bortfall av behandlingskapasitet i Norge vil få. Evnen til å behandle nasjonens eget farlige avfall vil bli sterkt redusert, det samme vil Norges bidrag til fellesnordiske behandlingsløsninger. Som en konsekvens vil mengden farlig avfall til eksport ut av Norge øke vesentlig, påpekes det i Klima- og miljødepartementets pressemelding.

Miljødirektoratet har fått frist til 1. mai 2016 med å oversende departementet sine vurderinger.

Adm. dir. Carl Hartmann i NOAH påpeker at selskapets behandlingsanlegg på Langøya for uorganisk farlig avfall har vært – og er – viktig for Norges evne til å nå miljømål innen avfallsområdet. Selskapet har bygget opp kompetanse og teknologi anerkjent av miljømyndighetene i alle de nordiske landene. For industri, kommuner og andre aktører som genererer og skal avhende uorganisk farlig avfall på en trygg måte, er denne kompetansen og teknologien viktig. NOAHs ambisjon er å spille en sentral rolle i praktisk miljøarbeid også etter at kapasiteten på Langøya er utnyttet. Hvordan denne rollen skal utformes, vil avhenge av de konklusjoner miljømyndighetene fatter etter det grundige utredningsarbeidet som nå skal skje i statlig regi.
Les Klima- og miljødepartementets brev til Miljødirektoratet her!

Les Klima- og miljødepartementets brev til Miljødirektoratet her!

Les pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet her!