Close

Miljødirektoratet: Gir NOAH tillatelse til viktig miljøprosjekt

NOAH har fått Miljødirektoratets tillatelse til testforsøk med å stabilisere farlig avfall (flyveaske) basert på fangst, bruk og fjerning av klimagassen CO2 fra industrirøykgass. Prosjektet er tidligere omtalt på NOAHs nettsted.

Miljødirektoratet legger til grunn at forsøket hverken har utslipp til luft, sjø eller grunn og at gjennomført risikoanalyse i tillegg ikke har avdekket andre negative miljøkonsekvenser.

Grunnen til at testforsøket er lagt til Brevik, er at all nødvendig testutstyr er tilgjengelig her ettersom Aker har kjørt flere CO2 forsøk hos Norcem. Testforsøk andre steder ville medført betydelig økt ressursbruk.

Det er flere miljøgevinster NOAHs prosjektavdeling søker å oppnå ved prosjektet (angitte tallstørrelser er ved fullskalaanlegg):

 • Reduserer Norges klimagassutslipp
  • Prosessen danner kalk gjennom reaksjon mellom kalsiumhydroksid i flyveaske og CO2 i røykgass
  • Muliggjør fangst av 1,25 mill. tonn CO2 over 25 år => tilsvarer utslipp fra 25 000 personbiler i 25 år
 • Stabiliserer farlig avfall
  • Binder miljøgiftene (tungmetaller) i farlig avfall slik at de ikke forurenser omgivelsene
 • Nyttiggjør farlig avfall
  • Muliggjør stabilisering og rehabilitering av nedlagte gruver/dagbrudd/ødelagt naturlandskap
  • Fremstår som moderne deponeringsløsning uten negative langtidseffekter
 • Er en energinøytral prosess
  • Prosessen er eksoterm og kan potensielt dekke sitt eget energibehov
  • Ingen miljøutslipp