Close

Måleresultater av utslipp til luft fra behandlingsanlegget på Langøya

Her presenterer vi resultatene fra siste målinger av utslipp til luft fra vårt behandlingsanlegg på Langøya. Andre steder på våre nettsider finner de som er interessert miljøinformasjon av ulik karakter.

Om utslipp til luft

Utslipp til luft er regulert i NOAHs utslippstillatelse på Langøya. Her er spesielt utslipp av støv og kvikksølv regulert. Det foretas regulære målinger som årlig rapporteres til myndighetene og offentliggjøres på www.norskeutslipp.no. Vi ligger godt innenfor kravene og har ikke avvik.

I tillegg skal bedriften sikre at alle utslipp til luft holdes på et minimum, og på et generelt grunnlag skal diffuse utslipp begrenses mest mulig. Bedriften har krav til, og gjennomfører jevnlig, måleprogram for å avdekke eventuell diffuse utslipp av organiske forbindelser.

Det er en slik undersøkelse som ble gjennomført av NGI i samarbeid med NILU sommeren 2015. Nedenfor refereres resultatene fra denne undersøkelsen. Disse er satt i sammenheng med andre utslipp og kildene til liknende forurensing og grenseverdier for arbeidsmiljø.

Rapporten fokuserte på: PCB, PAH, bromerte flammehemmere (BFR) og pesticider som DDT, HCH og klordaner. Dette er alle stoffer som tidligere ble brukt i store mengder i vårt miljø, som vi i dag vet kan gjøre skade på både dyr og planter. De er alle stoffer som svært sakte brytes ned i miljøet og i kroppen.

Måleresultatene for de ulike stoffene :

(1 ng/m3 (nanogram) er 0,000 000 001 gram per kubikkmeter luft)

(1 mg /m3 (milligram) er 0,001 gram per kubikkmeter luft)

  • PAH: Konsentrasjonene av PAH11 funnet over deponiet var fra 14 til 83 ng/m3.  PAH er en samlebetegnelse på flere skadelige stoffer som dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Vedfyring, biltrafikk og aluminiumsindustrien er de største kildene til PAH-forurensing i Norge. Vi finner det også i en rekke produkter som plast og gummi, i f.eks. dekk, verktøy og leker. Rapporten konkluderer med at hoveddelen av PAH som er funnet i deponiet stammer fra anleggsmaskiner som jobber oppå deponiet, og ikke fra de deponerte massene. Verdien for norske kystområder ligger på 16 ng/m3. Grenseverdi oppgitt for Arbeidsmiljø er av Arbeidstilsynet satt til 40.000 ng/m3, og konsentrasjonene rett over deponiet utgjør i så måte ingen trussel for ansatte eller lokalbefolkning.

Det er fastsatt et kriterium for benzo[a]pyren, som er en indikator for PAH. Verdien av benz(a)pyren målt over deponiet lå på 0,02 til 0,05 ng/m3. Til sammenliging lå snittverdien for benzo(a)pyren i Sofienbergparken i Oslo på 0,4 ng/m3 i 2014, altså mye høyere enn det som er målt over deponiet på Langøya.

  • PCB: Konsentrasjonene av PCB7 detektert over deponiet var fra 0,12-0,50 ng/m3. Arbeidstilsynets grense for arbeidsmiljø er satt til 10.000 ng/m3, og verdiene utgjør derfor ikke noen risiko for ansatte eller lokalbefolkning. Fortynningen i luft er også betydelig i kort avstand fra deponiet, slik at den reelle konsentrasjonen vil være mange ganger fortynnet i kort avstand fra de deponerte massene. Dette viste også spredningsanalysene gjort i rapporten. PCB er en samlebetegnelse på mer enn 200 enkeltstoffer med lav nedbrytningshastighet.

PCB ble tidligere brukt i oljer, i betongprodukter og i maling. Det var brukt i vinduer, i lysrør og mange andre bygningsprodukter.

PCB er i dag et problem i mange offentlige og private bygg bygget mellom 1950 og 1975 fordi bygningsmaterialene den gangen inneholdt mye PCB.  PCB er lite flyktig, men likevel stor nok til at små mengder kontinuerlig damper av fra produktene de er i. I slike bygninger er konsentrasjonen av PCB funnet å være opp til 3000 ng/m3. NOAH er en viktig brikke i å fjerne miljøgifter som PCB fra det sirkulære samfunnet. At det under deponering i NOAHs åpne deponi vil dampe av små mengder PCB er naturlig.  Dette representerer en svært liten andel av det avfallet med PCB som vi tar hånd om, og konsentrasjonene er langt under toksisk nivå for de som jobber på øya, og enda lavere for de som bor i nærområdet.  Arbeidstilsynets grense for arbeidsmiljø i Norge er satt til 10.000 ng/m3. Verdiene som er målt oppå deponiet er derfor langt unna denne grensen, og utgjør i så måte ingen fare for ansatte og lokalbefolkning.

  • Pesticider: Gruppen pesticider, DDT og klordaner, ble ikke detektert i konsentrasjoner høyere enn det som er normale verdier i norske byer og nærmiljøet der du bor. Altså er det ingen avdamping av disse stoffene fra deponiet. For gruppen pesticider som kalles HCH ble det derimot detektert høyere verdier enn tidligere. Årsaken er at dette målepunktet med vilje var satt i en åpen deponicelle med et spesielt avfall fra et selskap som lager samme typen ugressmiddel som Roundup, for å se om det var avdamping fra avfallet. Normalt dekker vi til etter mottak av dette avfallet. Det viste seg å være avdamping, og forskeren hos NGI som laget rapporten for oss anbefalte som tiltak at avfallet ble tildekket av andre avfallsmasser. Dette er da gjort som normalt. Det bør tilføyes at konsentrasjonen som ble funnet av disse stoffene var 0,0000003 mg/m3 (0,3 ng/m3), mens grenseverdien for disse stoffene i et arbeidsmiljø er satt til 0,5 mg/m3. Altså er mengdene som tidligere fordampet fra deponiet ekstremt små, og ingen fare for ansatte eller lokalbefolkning.
  • Bromerte flammehemmere (BFR): Disse er detektert i konsentrasjoner over deponiet og er lik det man finner i norske hjem. Bromerte flammehemmere er brukt i produkter fordi de gjør dem mindre brennbare. Det brukes i datamaskiner og andre elektriske produkter, i plast, møbler, isolasjon og arbeidstøy. Mange av disse stoffene er det i dag importforbud på, men ikke alle.

Carl Hartmann, adm. dir., NOAH AS