Close

Informasjon til allmennheten

På Langøya behandler NOAH uorganiske restfraksjoner og sidestrømmer med klassifisering «farlig avfall» med opphav både fra forbrukere og fra industriproduksjon. I tillegg er selskapet engasjert i opprydding av forurensede sjø- og landområder.

Alt farlig avfall som mottas på Langøya blir nyttiggjort. Dette skjer ved at avfallet omgjøres til stabilt og miljøtrygt byggemateriale som brukes til å fylle igjen de store kratrene som er skapt gjennom mer enn 100 års kalksteinuttak. NOAHs arbeid på Langøya er derfor også et stort og viktig rehabiliteringsarbeid som er støttet av norske myndigheter.

På Langøya er det lang avstand til annen bebyggelse, infrastruktur og andre virksomheter. Faren for uønskede hendelser som vil kunne berøre tredjepart utenfor Langøya er svært begrenset.

Forhold til storulykkeforskriften

Anlegget på Langøya omfattes av Storulykkeforskriften fordi det ved virksomheten lagres og behandles avfallstyper som inneholder farlige stoffer over angitte mengdebegrensninger. Informasjon om dette og sikkerhetsrapport er sendt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samsvar med § 9 i Storulykkeforskriften.

Kjemikalier/Avfallstyper

Storulykkeforskriften omfatter kjemiske stoffer eller stoffblandinger, inkludert råstoff, produkt, mellomprodukt, biprodukt eller restprodukt som har helsefarer, fysiske farer, miljøfarer og som kan medføre akutte virkninger og senvirkninger.

NOAH Solutions håndterer en rekke ulike kjemikalier/avfallstyper som kan inngå i en eventuell storulykke. Disse er listet opp under med de viktigste farlige egenskapene.

 

Avfallstype Miljøfare Helsefare Fysisk fare
Baser x
Tungmetallholdig avfall x x
Produksjonsavfall til direkte sluttdisponering x x
Høyt forurensede masser x x
Lav til middels forurensede masser x
Avfall inneholdende reaktive stoffer x x
Kalsiumfosfat x
Alunskifer x

Fare for storulykker

Risikovurdering brukes som verktøy for å kartlegge mulig uønskede hendelser som kan inntreffe på anlegget. Det utføres risikovurdering av alle prosessanlegg og aktiviteter i samarbeid med tredjepart. Sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer er vurdert. Deretter er hendelsenes konsekvenser for skade på personer og ytre miljø, tap av materielle verdier, driftsstans og svekket renommé vurdert. Dette gir virksomhetens risikobilde. På tvers av selskapet jobbes det kontinuerlig med tiltak for å redusere både sannsynlighet og konsekvens for de mulige uønskede hendelsene.

Følgende hendelser er vurdert som mulige storulykkehendelser:

  1. Brann i lager/anlegg. Dersom det skulle oppstå en brann i lager/anlegg kan det påvirke ytre miljø i form av kjemikalieutslipp til luft. Den kan ha en viss påvirkning på eksterne i umiddelbar nærhet av industriområdet (fritidsbåter/ friområdet) dersom man blir eksponert for brannrøyk. Det er mindre sannsynlig at denne hendelsen kan inntreffe. Det er daglig tilsyn med lager/anlegg. Mottatt avfall prosesseres fortløpende, slik at ingen større mengder avfall lagres over tid.
  2. Gasseksplosjon i prosessanlegg (oppslemmer). Hydrogen kan dannes når enkelte avfallstyper behandles. Gassutviklingen er svært lav og prosessutstyret er designet til å håndtere gassen som oppstår (Ex klassifisert utstyr). Denne hendelsen har lav sannsynlighet for å inntreffe og vil ikke ha noen påvirkning på eksterne.
  3. Lekkasje fra tanklagring. Dersom det skulle bli en lekkasje på en tank og man samtidig har tekniske utfordringer med pumpekummer, så kan det føre til utslipp til grunn/sjø. Denne hendelsen har lav sannsynlighet for å inntreffe og vil ikke ha noen påvirkning på eksterne.

Alle de vurderte hendelsene har individuell risiko for personer innenfor anbefalingene til individuell risiko gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Risiko for å omkomme som konsekvens av en storulykke inne i anlegget er lavere enn risiko for å omkomme ved alminnelige aktiviteter i samfunnet. Det foreligger ikke dominoeffekter (påvirkning fra en hendelse hos en nabovirksomhet), da virksomheten ligger alene på en øy. Samlet sett vurderes de forebyggende tiltakene og de konsekvensreduserende tiltakene som tilfredsstillende. Risikobildet viser lav/moderat risiko. Situasjonen vurderes derfor som god.

Forebyggende tiltak

NOAH har innført en rekke tiltak for å hindre eller begrense mulige storulykker. Det er et omfattende program for forhåndsvurdering av avfallet før det godkjennes for mottak. I tillegg utføres det kontroller ved bestilling og ankomst. Mengde avfall på lager holdes på et minimum. Virksomheten har etablerte vedlikeholdsprogrammer, skriftlige rutiner for drift/tilsyn, og anleggene opereres av personell med dokumentert opplæring.

Tidligere  alvorlige uhell på Langøya

  • I 1993, tre uker etter at NOAH overtok anlegget fra Norcem, kom et gassutslipp med nitrøse gasser etter at salpetersyre ble blandet med svovelsyre. Stor mediaoppmerksomhet og mye uro, ingen påviste skader.
  • I 1998, et mindre nitrøst gassutslipp. Med et forbedret prosessanlegg, var volumet betydelig begrenset, intet potensial for stort utslipp.
  • I 2004 ble det utviklet hydrogengass som eksploderte etter blanding av avfall som var feil merket. NOAH har installert gassmåling etter dette. Ingen skadet, ingen miljøutslipp, en del materielle skader.

Beredskap

NOAHs anlegg på Langøya er av myndighetene pålagt å ha en egen beredskapsorganisasjon og -plan. Organisasjonen gjennomfører årlig en rekke øvelser. Det er tett samarbeid med politi og brannvesen slik at man skal stå best mulig rustet ved en eventuell hendelse. Ved en hendelse på Langøya vil politiet, brannvesen og NOAH i samarbeid bli enige om hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes. Varsling av allmennheten og eventuelle instrukser om hvordan man bør forholde seg, vil bli gitt av politiet med basis i politiets standard beredskapsrutiner. I en beredskapssituasjon følges rutiner som også inkluderer informasjonsarbeid. I en beredskapssituasjon vil forsiden på NOAHs hjemmeside www.noah.no bli omgjort til en informasjonsside med opplysninger om hendelsen. Her vil publikum løpende kunne følge utviklingen.

Tilsyn

NOAH følges opp av myndighetene med jevnlig tilsyn i forhold til kravene i Storulykkeforskriften. Resultater og ytterligere informasjon om tilsyn kan fås ved henvendelse til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på deres hjemmesider www.dsb.no eller på telefon (+47) 33 41 25 00.

Ytterligere informasjon

Ytterligere informasjon om NOAHs beredskap kan fås ved henvendelse til bedriftens informasjonsansvarlig.

Varsling

Ved en hendelse på Langøya vil politiet, brannvesen og NOAH Solutions i samarbeid bli enige om hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes. Varsling av allmennheten og eventuelle instrukser om hvordan man bør forholde seg, vil bli gitt av politiet med basis i politiets standard beredskapsrutiner. Registrerer du noe som oppleves som unormal aktivitet ved vårt behandlingssted på Langøya (støy, lukt eller andre observasjoner), kan du ringe følgende telefonnummer:

  • Sentralbord: (+47) 33 09 95 00
  • Informasjonsansvarlig: Adm. dir. Tove Stur Sjøblom, tlf. (+47) 95 06 67 38
  • Eksterne ressurser: Politi: 112 og Brann: 110