Close

Gode resultater ved tilsyn på NOAHs anlegg på Langøya

NOAH er en virksomhet som har stor oppmerksomhet fra myndighetenes side. Flere offentlige tilsynsorganer utfører hyppige tilsyn på Langøya.

Dette er bl.a. Miljødirektoratet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Kystverket. NOAH har i flere sammenhenger uttrykt tilfredshet med myndighetenes strenge kontrollregime, og oppfordret myndighetene til ytterligere å styrke sin kontrollfunksjon. Dette er syn fremmet bl.a. gjennom bransjeorganisasjonene Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) som NOAH er medlem av.

Om tilsyn og revisjoner:

Formålet med tilsyn og revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Når det avdekkes avvik kan det forbindes med noe svært negativt. Det kan være tilfellet, men ikke automatisk. De fleste selskaper har en målsetting å identifisere mange «lav potensial» avvik og anmerkninger fordi det er en kilde til forbedringer, men uten at forholdet har utviklet seg slik at det har vært en risiko for ansatte eller omgivelser. Det vil si man jobber med forbedringene på et tidligst tidlig stadium, før det får alvorlige konsekvenser.

NOAH utfører også en rekke interne revisjoner.

Dette er oversikt som viser offentlige tilsyn de siste årene:

2015

 • Storulykketilsyn fra NSO mai-15
  • Under tilsynet ble det ikke registrert avvik eller anmerkninger.

 2014

 • Storulykketilsyn fra Miljødirektoratet mai-14
  • Miljødirektoratet avdekket ingen avvik og ga én anmerkning under inspeksjonen

2013

 • Storulykketilsyn fra NSO mars-13
  • Under tilsynet ble det ikke registrert avvik, men én anmerkning.
 • El-tilsyn fra DSB mars-13
  • Under tilsynet ble det ikke registrert avvik, men én anmerkning.
 • Revisjon fra Kystverket nov-13
  • Kystverket avdekket to avvik under revisjonen. Avvikene påpekte manglende internrevisjoner ved havneanlegget og mangler i sikringsplanen. I etterkant er det innført årlige revisjoner og sikringsplanen er oppdatert iht. krav. Avvikene er lukket.
 • Revisjon fra Miljødirektoratet okt-13
  • Miljødirektoratet avdekket fire avvik og fem anmerkninger under revisjonen. Avvikene ble kategorisert som mindre alvorlige og hadde ingen direkte HMS-konsekvenser. Avvikene påpekte ikke konkrete brudd på utslipps- eller sikkerhetsforhold, men på mangler i driftsinstrukser og i måleprogram. I etterkant er driftsinstruksene forbedret, og måleregime er forbedret iht. til krav. Avvikene er lukket.

NOAH og våre omgivelser kan glede seg over at myndighetenes tilsyn av vår virksomhet over flere år har vært gjennomført uten alvorlige avvik eller anmerkninger og at det har kommet gode innspill til forbedringer.

Det er likevel viktig å være ydmyk. HMS og kvalitetsarbeidet er en kontinuerlig arbeidsprosess. Gode resultater skal ikke være en hvilepute.