Close

Forvaltningsplanen for Langøya naturreservat er ferdig

Torsdag ble forvaltningsplanen for naturreservatet på Langøya godkjent av Fylkesmannen i Vestfold. Planen gir et godt grunnlag for å ta vare på øya for fremtidige generasjoner.

Fra midten av 1980-årene ble en rekke områder i Norge vernet på grunn av sin spesielle natur, og i 1988 ble Langøya naturreservat opprettet. Nå har forvaltningsplanen for naturreservatet på Langøya blitt godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.

– Forvaltningsplanen fra Fylkesmannen gir et godt grunnlag for å ta vare på Langøya for fremtidige generasjoner. Vi gleder oss over at den nå er ferdig etter flere års grundig arbeid, sier Carl Hartmann, administrerende direktør i NOAH.

Forvaltningsplanen gir oversikt over kunnskapen om naturen, bruk av området, trusler mot verneverdiene og hvilke tiltak som kan gjøres fremover for å ta vare på naturkvalitetene. Blant tiltakene er overvåkning av slitasje av fossiler og fremmede arter, etablering av stier og informasjonsskilt, samt tiltak mot gjengroing.

En del av tilbakeføringen: – Langøya en ressurs også i fremtiden

Fylkesmannen påpeker i planen at den nåværende avslutnings- og etterdriftsplanen til NOAH gir et godt grunnlag for å ivareta hensynet til naturreservatet og artsmangfoldet på øya.

Naturreservatet består av omtrent 215 dekar og dekker hele østkysten, samt nord- og sørenden av Langøya. Hartmann sier han ser på forvaltningsplanen som en del av tilbakeføringen av øya.

– Vi har en målsetting om å videreutvikle Langøya til å bli en attraktiv destinasjon i Vestfold. Første prioritet er en miljøsikker avslutning, men det er også et ønske om at øya skal utgjøre en ressurs for regionen i fremtiden, sier Hartmann.

Det er Fylkesmannen som har ansvaret for å planlegge og organisere en effektiv forvaltning av reservatet på Langøya. Videre er det Statens naturoppsyn (SNO) sin rolle er å håndheve og iverksette vedtak som er fattet for å skjøtte områdene, samt sørge for at eksisterende lovverk blir fulgt.