Close

Forslag til planprogram for industriområdet i Rekefjord

For å få tilgang på masser til oppfylling av det østre bruddet foreslås det å etablere mottak for rene masser, inert og ordinært avfall. Det skal ikke tas imot eller sluttbehandles farlig avfall i Rekefjord.

NOAH Environment ønsker å videreføre dagens steinbruddvirksomhet for industriområdet i Rekefjord, samt å legge til rette for fremtidig næringsvirksomhet ved oppfylling av steinbruddene. Nå legges forslag til planprogram ut på offentlig høring.

For å få tilgang på masser til oppfylling av det østre bruddet foreslås det å etablere mottak for rene masser, inert og ordinært avfall. Det skal ikke tas imot eller sluttbehandles farlig avfall i Rekefjord.

Forslaget vil kreve ny reguleringsplan og i forkant av dette en konsekvensutredning. Første ledd er å presentere forslag til planprogram. (vedlagt i lenke til høyre) Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, det aktuelle området, tiltak som skal gjennomføres og hvilke temaer som skal utredes i konsekvensutredningen.

Forslag til planprogram legges nå ut på høring og offentlig ettersyn, samtidig som det varsles om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Berørte parter og andre interesserte inviteres til å vurdere planprogrammet og å komme med innspill til det videre planarbeidet. Høringsfristen er 23. april.

Den 12. april vil NOAH og Multiconsult avholde et folkemøte i Sokndal. Møtet vil mest sannsynlig gjennomføres som videomøte i henhold til nasjonale retningslinjer som fraråder fysiske møtepunkter med tilreisende fra andre kommuner. Det vil her være enkelt både å delta og stille spørsmål. Møtearrangørene vil tilstrebe å tilby visning for innbyggere som ikke har mulighet til å delta på Teams.

Et bearbeidet forslag til planprogram skal deretter behandles av Sokndal kommune. Når kommunen vedtar dette, endrer dokumentet navn fra «forslag til planprogram» til «planprogram», og er bindende for NOAH Environments videre planarbeid inkludert konsekvensutredning.

 

Høyoppløselig bilde – foto: Tore Jonny Wollertsen/Rekefjord Stone AS