Close

Tillatelser Langøya

NOAH forholder seg til to myndighetstillatelser for behandlingsanlegget for uorganisk farlig avfall på Langøya. Det er Miljødirektoratet og Statens strålevern som er ansvarlig myndigheter for disse tillatelsene.

Miljødirektoratet

Tillatelser og godkjenninger

Tillatelsen gitt av Miljødirektoratet og er datert 08.07.2014 og stiller krav og betingelser til driften ved Langøya.

NOAH kan årlig motta:

  • 500.000 tonn uorganisk farlig avfall
  • 500.000 tonn forurensede masser

Dette innebærer at NOAH årlig totalt kan motta 1.000.000 tonn regnet som et gjennomsnitt over 5 år.

Endringene i forhold til tidligere tillatelse, er økt fyllingshøyde for farlig avfall og etablering av deponi for ordinært avfall i Sydbruddet. Det gis tillatelse til å øke fyllingshøydene for deponi for farlig avfall i Sydbruddet fra kote -5 til 0. Videre gis det tillatelse til å bruke ordinært avfall til konstruksjon av veier, demninger og lignende i deponiet for farlig avfall i Sydbruddet.

NOAH har også midlertidig tillatelse til å deponere alunskifer i deponi for farlig avfall på Langøya.

I endret tillatelse er det satt en spesifikk utslippsgrense for PFOS, PFOA og 6:2 FTS til vann.

Tillatelser Statens Strålevern

Tillatelsen gjelder naturlig forekommende (i naturen) radionuklider fra bl.a. petroleumsvirksomhet og gruvedrift. De største tonnasjene som mottas er alunskifer som graves opp i forbindelse med byggeaktivitet primært i Oslofjordområdet.