Close

NOAHs historie

For å sikre Norge en forsvarlig behandlingsløsning for farlig avfall (den gang benevnt spesialavfall), opprettet myndighetene i samarbeid med ni større industriforetak selskapet Norsk Avfallshandtering AS i 1991.

Aksjekapitalen var ved starten på 131 mill kroner, hvor Staten ved Miljøverndepartementet hadde 56.5 %. Opprettelsen ble vedtatt av Stortinget gjennom behandling av St.prp nr 103 (1990-91). Kjøp av Langøya – uorganisk avfall.

Langøya

Norsk Avfallshandtering AS kom i operativ drift ved å kjøpe Langøya fra Norcem/Aker i 1993. Anlegget på Langøya var da etablert for behandling av enkelte avfallsstrømmer. NOAH foretok i de påfølgende år en betydelig utvidelse av behandlingsspekteret for å dekke det norske behovet for behandling av uorganisk farlig avfall.

Brevik

I tråd med selskapets funksjon som nasjonalt behandlingsanlegg for farlig avfall, åpnet Norsk Avfallshandtering AS i 1999 et eget behandlingsanlegg for organiski farlig avfall. Anlegget var plassert i tilknytning til Norcems sementfabrikk i Brevik. Organisk farlig avfall har høy brennverdi, og anlegget omgjorde avfallet til brennstoff for Norcems sementovner. Istedet for å forbruke jomfruelig materiale som kull, kunne derved Norcem i et industrielt samarbeide med Norsk Avfallshandtering nyttiggjøre miljøskadelig avfall som brensel, og derved også tilse en forsvarlig og kontrollert destruksjon av dette avfallet. Norsk Avfallshandtering solgte anlegget til Norcem i desember 2002.

NOAH i dag

I samme tidsrom som anlegget i Brevik ble solgt, vedtok Staten å redusere sitt eierskap i flere selskaper, deriblant Norsk Avfallshandtering AS (ST.prp. nr. 39 – 2002/2003). Etter en omfattende prosess hvor flere interessenter var med, ble det besluttet at Gjelsten Holding AS fikk kjøpe selskapet. Derved ble NOAH AS – som selskapet nå het – en hundre prosent privateiet virksomhet og med behandlingsanlegget på Langøya som den sentrale aktiviteten.

NOAH har i dag ca 80 ansatte fordelt på Langøya, Holmestrand, Aker Brygge, Engadalen og Herøya Industripark.

På Langøya tar man i dag imot og behandler de fleste typer uorganisk farlig avfall og forurensete masser.