Lukk

Kanal for å melde kritikkverdige forhold

NOAH har lagt til rette for at alle ansatte og eksterne kan rapportere om mulige kritikkverdige forhold i selskapet eller hos selskapets leverandører eller samarbeidspartnere på en konfidensiell måte. 

Alle kritikkverdige forhold som meldes inn om ulovlig virksomhet eller brudd på NOAHs etiske retningslinjer og styrende dokumenter skal tas alvorlig og bli forsvarlig undersøkt. NOAH aksepterer ikke noen form for represalier som f.eks. oppsigelse, kritikk eller lignende overfor den som i god tro har meldt om mulige misligheter, eller andre brudd på NOAHs retningslinjer. Melding om kritikkverdige forhold vil bli behandlet konfidensielt og den som melder fra skal beskyttes iht. norsk lovgivning.

Ansatte kan benytte kanalen for å melde fra om kritikkverdige forhold som av ulike grunner ikke egner seg for registrering i selskapets avvikssystem. Eksempler på dette er brudd på lovkrav, NOAHs etiske retningslinjer eller styrende dokumenter, inkludert korrupsjon og økonomiske misligheter, fare for skade eller at liv kan gå tapt, uansvarlige arbeidsforhold eller forhold som ikke er etisk akseptabelt.

Alle kritikkverdige forhold som rapporteres vil bli tatt på alvor og den ansatte som melder vil bli ivaretatt bl.a. ved at vedkommendes identitet behandles strengt konfidensialitet.

Saker kan rapporteres ved å benytte følgende e-postadresse: compliance@noah.no eller pr. post til:

Complianceansvarlig i NOAH, Stranden 11, 0250 Oslo

Anonym varsling

For saker hvor den som varsler ønsker å være anonym, har styret i NOAH bestemt at styremedlem Børre Pettersen skal være mottaker av varslene. Dette for å sikre uavhengighet i forhold til kolleger og foresatte. Børre Pettersen er vel kjent med Arbeidsmiljøloven og varsling generelt. Han var blant annet leder av arbeidsmiljøavdelingen i LO i perioden fra 1975 til 1991 og sentral i utarbeidelsen av Arbeidsmiljøloven av 1977.

Saker kan rapporteres anonymt direkte til Børre Pettersen ved å benytte skjemaet på denne siden eller på følgende adresse: anonym.varsling.noah@gmail.com. Saker kan også sendes pr. post til: Børre Pettersen, Bryggeveien 40B, 3470 Slemmestad.

Hvorfor melde fra om kritikkverdige forhold?

NOAH er et selskap som fyller en svært viktig samfunnsmessig og miljømessig rolle og vi tar vårt samfunnsansvar svært alvorlig. Medarbeidere eller andre som melder fra er derfor en viktig ressurs for selskapet. Våre etiske retningslinjer er behandlet av konsernstyret og signert av alle ansatte og vi stiller tilsvarende krav til våre leverandører og samarbeidspartnere. Opprettelsen av kanal for melding om kritikkverdige forhold er ledd i et omfattende arbeid for forsvarlig utøvelse av vårt samfunnsansvar og skal sikre etterlevelse av våre etiske retningslinjer.

Ansatte og eksterne kan melde anonymt. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at videre innhenting av saksinformasjon da blir vanskeligere enn når det er kontakt mellom den som melder og mottaker. Av den grunn ber vi om at det ved anonyme henvendelser gis grundig beskrivelse av forholdet. Enhver melding om kritikkverdige forhold mottatt gjennom denne kanalen – anonymt eller ikke – vil bli behandlet som konfidensiell informasjon.