Close

Varsle om kritikkverdige forhold

NOAH har lagt til rette for at alle ansatte og andre som omfattes av varslingsrutinene kan rapportere om mulige kritikkverdige forhold i selskapet.

NOAH fyller en svært viktig samfunnsmessig og miljømessig rolle og vi tar vårt samfunnsansvar svært alvorlig. Medarbeidere eller andre som varsler er derfor en viktig ressurs for selskapet. NOAHs varslingsrutiner er en del av et omfattende arbeid for forsvarlig utøvelse av vårt samfunnsansvar og skal sikre etterlevelse av våre etiske retningslinjer.

Alle henvendelse som meldes inn om mulige kritikkverdige forhold tas alvorlig. NOAH har utarbeidet rutiner som skal sikre at varselet blir forsvarlig behandlet.

NOAH aksepterer ikke noen form for represalier som f.eks. oppsigelse, kritikk eller lignende overfor den som i god tro har varslet. NOAHs varslingsrutiner finner du her: Varslingsrutiner i NOAH.