Lukk

Etiske retningslinjer ansatte

Dette dokumentet legger premissene for hvordan vi forholder oss til hverandre og til våre omgivelser. Alle andre policyer og prosedyrer i NOAH bygger på disse prinsippene. Her beskrives hva som forventes av ledere, tillitsvalgte og ansatte samt konsulenter, mellomledd, og andre som handler på vegne av NOAH.

Del 1 vårt forhold til omverdenen

1. Vi opptrer på en måte som sikrer NOAHs troverdighet og integritet.
Det er uvurderlig for NOAH å ha tillit og et godt omdømme. Vi er alle ansvarlig for å bidra til dette og det skal ligge til grunn for alt vårt arbeid.

2. Vi overholder lover og regler
Vi overholder gjeldende lover, regler og standarder, selv om det innebærer merkostnader eller forsinkelser.

3. Vi vektlegger miljø og klima
NOAH er et miljøansvarlig selskap. NOAH skal søke å fremme ansvarlige miljøprinsipper og overholde relevante nasjonale og internasjonale standarder.

4. Vi respekterer arbeidstakerrettigheter
NOAH sikrer arbeidstakernes rettigheter, herunder ansattes organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger, og forbud mot diskriminering i forbindelse med ansettelse og stillingsutnevnelser.

Del 2 vår arbeidsform

1. Vi fatter våre vedtak på et solid faglig grunnlag og på rett nivå
Vi fatter vedtak basert på solide faglige vurderinger og analyser av faktiske forhold. Ethvert vedtak fattes på riktig nivå i samsvar med gjeldende fullmaktsregler. Vi gjør oss kjent med gjeldende fullmakter i NOAH og opptrer i samsvar med disse.

2. Vi setter NOAHs interesser først
NOAH respekterer den enkelte ansattes rett til privatliv og private interesser, og krever åpenhet og lojalitet i forhold til NOAHs interesser. Vi setter oss ikke i en posisjon hvor vi kan komme i en interessekonflikt med NOAH. Vi bruker ikke konfidensiell informasjon til å oppnå personlige fordeler. Vi avklarer eksterne verv med våre overordnede hvis det er potensiale for konflikt.

3. Vi respekterer at informasjon er taushetsbelagt
Vi gir ikke taushetsbelagte opplysninger til tredjepart uten skriftlig samtykke fra den som er beskyttet, eller hvor dette er hjemlet i lov eller forskrift. Taushetsplikten er ikke til hinder for varsling om kritikkverdige forhold.

4. Vi forvalter informasjon og IT-systemer på en ansvarlig måte
NOAH behandler og bruker informasjon, IT-systemer og internett-tjenester på en ansvarlig og profesjonell måte. Elektroniske data som er lagret i NOAHs IT-systemer er konsernets eiendom.

5. Vi har god intern kontroll som sikrer korrekt regnskapsinformasjon og kvalitet i prosessene
Vi sørger for god internkontroll i de prosessene vi er involvert i ved at vi gjennomfører kontroll-tiltak i henhold til dokumenterte retningslinjer.

6. Vi har nulltoleranse for misligheter, korrupsjon, smøring og hvitvasking
NOAH arbeider aktivt for å motarbeide korrupsjon, smøring og mislighold. Dette betyr at vi ikke tilbyr eller mottar pengegaver eller andre økonomiske godtgjørelser i den hensikt å skaffe personlige eller forretningsmessige fordeler for oss selv eller andre. I NOAH tar vi avstand fra alle former for hvitvasking av penger, og vi sikrer at finansielle transaksjoner hvor NOAH er part ikke blir benyttet av andre til å hvitvaske penger.

7. Konkurranse rettslige forhold
NOAH har en sterk posisjon i markedet. Dette krever at vi spesielt må hensynta konkurranserettslige forhold slik at vi ikke misbruker vår posisjon eller på annen måte hindrer normal konkurranse.

8. Vi er forsiktige med gaver og andre fordeler
Vi er varsomme i forhold til å motta eller gi gaver eller høflighetsgester. Vi tar ikke imot gaver eller annen form for godtgjørelser hvis det er grunn til å tro at hensikten er å påvirke forretningsmessige beslutninger. Gaver eller fordeler med en anslått verdi under kr. 500 er normalt akseptabelt. Reiser og opphold skal alltid betales av NOAH. Dersom vi er i tvil vedrørende gaver og fordeler skal vi konferere med vår nærmeste overordnede eller med personalavdelingen.

DEL 3 VÅRT ARBEIDSMILJØ

 1. Vi har et spesielt fokus på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)
  NOAH skal være en sikker arbeidsplass. HMS sikres blant annet gjennom løpende forebyggende tiltak og effektiv internkontroll. NOAH skal tilfredsstille nasjonale standarder innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi er alle ansvarlige for å bidra til å oppnå disse målsettingene.
 2. Vi fremmer likestilling og mangfold
  NOAH er et selskap som kjennetegnes ved respekt og like muligheter for alle gjennom et profesjonelt, positivt og inkluderende arbeidsmiljø. NOAH stimulerer alle ansatte, uavhengig av kjønn, nasjonalitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, alder eller politisk ståsted, til å søke faglig og personlig vekst, medansvar og utnyttelse av sine ressurser. Vi er alle ansvarlig for å bidra til at diskriminering av kolleger eller sexpress ikke finner sted i NOAH.
 3. Vi har et rusfritt arbeidsmiljø
  Vi har et rusfritt arbeidsmiljø og tar avstand fra sammenblanding av rus og arbeid. Vi tolererer ikke at våre arbeidskolleger er beruset på jobb.
 4. Vi avstår fra kjøp av seksuelle tjenester
  NOAH tar avstand fra kjøp av seksuelle tjenester. I forbindelse med arbeid, oppdrag og forretningsreiser for NOAH har vi nulltoleranse for kjøp av seksuelle tjenester.
 5. Vi har rett til å si ifra om kritikkverdige forhold i NOAH
  NOAH oppfordrer alle til å melde fra om forhold som ikke er som de skal i virksomheten. Varsling bør skje til nærmeste overordnede, alternativt via leder for Personalavdelingen. NOAH skal beskytte de som varsler forsvarlig.

DEL 4 VÅRE LEVERANDØRER

 1. Vi stiller krav til våre leverandører
  Vi krever at våre leverandører skal følge «Etiske Retningslinjer for Leverandører» eller tilsvarende prinsipper.

Vedtatt av styret i NOAH AS 22. mai 2014