Close

Etiske retningslinjer ansatte

Dette dokumentet legger premissene for hvordan vi forholder oss til hverandre og til våre omgivelser. Alle andre policyer og prosedyrer i NOAH bygger på disse prinsippene. Her beskrives hva som forventes av ledere, tillitsvalgte og ansatte samt konsulenter, mellomledd, og andre som handler på vegne av NOAH.

Del 1 vårt forhold til omverdenen

Vi opptrer på en måte som sikrer NOAHs troverdighet og integritet.
Det er uvurderlig for NOAH å ha tillit og et godt omdømme. Vi er alle ansvarlig for å bidra til dette og det skal ligge til grunn for alt vårt arbeid.

Vi overholder lover, regler og de etiske retningslinjene
Vi i NOAH overholder gjeldende lover, regler og standarder, selv om det innebærer merkostnader eller forsinkelser. Vi arbeider systematisk med at regelverket og de etiske retningslinjene blir overholdt. Vi vil iverksette disiplinære sanksjoner dersom noen i NOAH bryter selskapets etiske retningslinjer eller gjeldende regelverk.

Vi vektlegger miljø og klima
NOAH er et miljøansvarlig selskap. Vi søker å fremme ansvarlige miljøprinsipper og overholde relevante nasjonale og internasjonale standarder. NOAH har også inntatt en pådriverrolle overfor sine omgivelser på dette området. NOAH har nødvendig kompetanse til å identifisere hvilken effekt virksomheten kan ha for miljøet, og tar hensyn til dette i sine forretningsbeslutninger. NOAH overholder kravene i ISO 14 001-standarden og dokumenterer dette gjennom NOAHs Miljøstyringsprogram.

Vi respekterer arbeidstakerrettigheter
NOAH er forpliktet til å respektere alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi skal drive virksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og de ti prinsippene i FNs Global Compact.

Del 2 vår arbeidsform

Vi fatter våre vedtak på et solid faglig grunnlag og på rett nivå
Vi fatter vedtak og beslutninger basert på solide faglige vurderinger og analyser av faktiske forhold. Ethvert vedtak fattes på riktig nivå i samsvar med gjeldende fullmaktsregler. Vi gjør oss kjent med gjeldende fullmakter i NOAH og opptrer i samsvar med disse.

Ekstern kommunikasjon

Kommunikasjon om NOAH skal være åpen, korrekt og konsekvent. Vi i NOAH uttaler oss ikke på vegne av selskapet uten fullmakt til å gjøre dette. Privat bruk av sosiale medier må overholde taushetsplikten. Vi i NOAH har et ansvar for å sørge for at bruk av sosiale medier gjøres på en måte som ikke skader selskapets omdømme og forretningsinteresser.

Vi setter NOAHs interesser først
NOAH forventer at ansatte alltid ivaretar selskapets interesser i sin representasjon av selskapet. NOAH forventer åpenhet og lojalitet i forhold til selskapets interesser. Vi i NOAH setter oss ikke i en posisjon hvor vi kan komme i en interessekonflikt med selskapet. Vi bruker ikke konfidensiell informasjon til å oppnå personlige fordeler. Vi avklarer eksterne verv med våre overordnede.

Vi respekterer at informasjon er taushetsbelagt
Vi gir ikke taushetsbelagte opplysninger til tredjepart uten skriftlig samtykke fra den som har krav på beskyttelse, og/eller fullmaktsberettiget i selskapet, eller hvor dette er hjemlet i lov eller forskrift. Taushetsplikten er ikke til hinder for varsling om kritikkverdige forhold.

Vi forvalter informasjon og IT-systemer på en ansvarlig måte
NOAH behandler og bruker informasjon, IT-systemer og internett-tjenester på en ansvarlig og profesjonell måte. Elektroniske data som er lagret i NOAHs IT-systemer er konsernets eiendom og informasjonen forvaltes i tråd med gjeldende lover og regler.

Vi har god intern kontroll som sikrer korrekt og fullstendig finansiell og ikke-finansiell rapportering
NOAH sikrer en korrekt og fullstendig finansiell og ikke-finansiell rapportering ved å benytte seg av effektive og gode internkontrollsystem. Noah krever av sine ansatte at rutiner og prosesser følges samt at de innebygde kontrollene utføres i henhold til gjeldende retningslinjer.

Særlig om offentlige tjenestemenn

Vi i NOAH vil aldri tilby eller godkjenne tilbud om å gi noe av verdi eller betaling til offentlige tjenestemenn. I den utstrekning det er rimelig og lovlig, kan vi dekke utgifter for offentlige tjenestemenn. Vi i NOAH sørger for å få godkjenning på rett nivå før vi tilbyr eller gir samtykke til å dekke utgifter for offentlige tjenestemenn. Vi holde oss oppdatert på innholdet i håndbok for etterlevelse av anti-korrupsjonsreglene.

Vi har nulltoleranse for hvitvasking
I NOAH tar vi avstand fra alle former for hvitvasking av penger og forventer at våre leverandører følger gjeldende lovgivning om hvitvasking.

Konkurranse rettslige forhold
NOAH har en sterk posisjon i markedet. Dette krever at vi spesielt må ta hensyn til konkurranserettslige forhold slik at vi ikke misbruker vår posisjon eller på annen måte hindrer normal konkurranse. NOAH vil ikke delta i konkurransehindrende atferd, slik som pris- eller anbudssamarbeid, markedsdeling eller misbruk av markedsmakt.

Vi er forsiktige med gaver og andre fordeler
Vi er varsomme i forhold til å motta eller gi gaver eller høflighetsgester. Vi tar ikke imot gaver eller annen form for godtgjørelser hvis det er grunn til å tro at hensikten er å påvirke forretningsmessige beslutninger. Gaver eller fordeler med en anslått verdi under kr. 500 er normalt akseptabelt. Reiser og opphold skal alltid betales av NOAH. Dersom vi er i tvil vedrørende gaver og fordeler skal vi konferere med vår nærmeste overordnede eller med personalavdelingen.

DEL 3 VÅRT ARBEIDSMILJØ

 1. Vi har et spesielt fokus på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)
  NOAH skal være en sikker arbeidsplass. HMS sikres blant annet gjennom løpende forebyggende tiltak og effektiv internkontroll. NOAH skal tilfredsstille nasjonale standarder innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi er alle ansvarlige for å bidra til å oppnå disse målsettingene.
 2. Vi fremmer likestilling og mangfold
  NOAH er et selskap som kjennetegnes ved respekt og like muligheter for alle gjennom et profesjonelt, positivt og inkluderende arbeidsmiljø. NOAH stimulerer alle ansatte, uavhengig av kjønn, nasjonalitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, alder eller politisk ståsted, til å søke faglig og personlig vekst, medansvar og utnyttelse av sine ressurser. Vi er alle ansvarlig for å bidra til at diskriminering av kolleger eller sexpress ikke finner sted i NOAH.
 3. Vi har et rusfritt arbeidsmiljø
  Vi har et rusfritt arbeidsmiljø og tar avstand fra sammenblanding av rus og arbeid. Vi tolererer ikke at våre arbeidskolleger er beruset på jobb.
 4. Vi avstår fra kjøp av seksuelle tjenester
  NOAH tar avstand fra kjøp av seksuelle tjenester. I forbindelse med arbeid, oppdrag og forretningsreiser for NOAH har vi nulltoleranse for kjøp av seksuelle tjenester.
 5. Vi har rett til å si ifra om kritikkverdige forhold i NOAH
  NOAH oppfordrer alle til å melde fra om forhold som ikke er som de skal i virksomheten. Varsling bør skje til nærmeste overordnede, alternativt via leder for Personalavdelingen. NOAH skal beskytte de som varsler forsvarlig.

DEL 4 VÅRE LEVERANDØRER

 1. Vi stiller krav til våre leverandører
  Vi krever at våre leverandører skal følge «Etiske Retningslinjer for Leverandører» eller tilsvarende prinsipper.

Vedtatt av styret i NOAH AS 21. juni 2019