Lukk

Sanering

NOAH har behandlingsmetoder for de fleste forurensningstyper i forbindelse med saneringsarbeider, enten det dreier om oppgraving av forurenset grunn eller nedriving av gamle industribygg, mm. Metodene er hovedsakelig basert på stabilisering og nedbryting av miljøgifter.

NOAH har spesiell kompetanse og dokumenterte metoder på behandling av tungmetaller generelt og kvikksølvforurensninger spesielt. Vi har også spesialkompetanse på mottak og behandling av organiske miljøgifter som PAH, PCB, TBT og bromerte flammehemmere.

Forurenset grunn

NOAH behandler og deponerer alle typer uorganiske miljøgifter i tilstandsklasse 2-5, samt farlig avfall. Vi har en svært robust mottaksløsning på forurensede masser fra hele Norge og Skandinavia forøvrig. Langøya ligger gunstig til med skipning av store mengder forurenset masse når prosjektene er store og krever effektiv logistikk. NOAH har avtaler med flere rederier og vi tilpasser individuelle mottaksløsninger langs hele norskekysten. Våre logistikkløsninger sikrer våre kunder en effektiv gjennomføring og fremdrift, tilpasset den plan oppryddingsprosjektet har. I Oslo havn har vi etablert egen tipprampe som bidrar til en svært effektiv og sikker lasting av båtene. NOAH disponerer i tillegg en mobil tipprampe som kan benyttes ved store og krevende prosjekter. Transport av forurensede masser via sjøveien avlaster trafikken i byene og bidrar til en svært miljøvennlig logistikkløsning.

NOAH tar også imot mindre volumer av krevende forurenset masse via lastebiltransport. Vi disponerer egen ferge som sørger for at bilene får levert massene over til øya til avtalt tid.

Årlig mottar NOAH over 300.000 tonn forurenset masse. Vi behandler forurenset masse fra krevende oppryddingsprosjekter i de fleste nordiske land.

Bygg- og riveavfall

Sanering av gamle industribygg medfører ofte avfallsfraksjoner med høyt innhold av f.eks. tungmetaller og organiske miljøgifter som PCB. NOAHs behandlingsanlegg for farlig avfall er unik i nordisk sammenheng og ivaretar en forutsigbar løsning for kunden. Typiske avfallsfraksjoner som NOAH mottar og behandler er betong, tegl og lettbetong. Det kan også være avfall i form av asbest, stålkonstruksjoner og andre plast/gummi konstruksjoner som ikke er nedbrytbare. Vi vurderer gjerne avfall utover det som er nevnt.

NOAHs behandlingsmetode på Langøya innebærer stabilisering og nedbrytning av miljøgiftene. Metodene er godt dokumenterte for alle forurensningstyper vi mottar.

Sedimenter

NOAHs behandlingsanlegg er god tilpasset de spesielle miljøgifter som finnes i forurenset sediment. Vår mottakskapasitet og sjøtransport gjør løsningen enkel, kostnadseffektiv og bidrar til et godt miljøregnskap. Sjøtransport av sedimenter er ofte den eneste og praktisk gjennomførbare løsningen i forbindelse med opprydding på sjøbunn. NOAH benytter stabile båter som sikrer en trygg transport, utstyrt bl.a. med langsgående midtskott som sikrer lasten.

NOAHs behandlingsmetode på Langøya innebærer stabilisering og nedbrytning av miljøgiftene. Metodene er godt dokumenterte for alle aktuelle forurensningstyper herunder tungmetaller, PAH, TBT, og bromerte flammehemmere.

Alunskifer

NOAH har tillatelse til å ta i mot alunskifer. Svart leirskifer fra Alunskiferformasjonen er normalt svært syredannende og vil ved oksydasjon frigi tungmetallforurensning. På Langøya produserer NOAH en gipsslurry som er svært godt egnet til å stabilisere alle former for svartskifre. Alunskifer er først og fremst relatert til byggeaktivitet i Oslo regionen. Vi kan tilby fleksible mottaksløsninger, både sjøvei fra Oslo havn og via egen ferge for lastebiler som kommer landeveien.