Close

Deponiovervåking

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har på oppdrag fra NOAH siden 2000 overvåket deponiene på Langøya. I tillegg følger NOAH et resipientovervåkningsprogram som du kan lese mer om i lenken “Sjøen rundt Langøya.”

NGI er Norges største senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. De utfører årlig overvåking av deponiene i Nord- og sydbruddet for å dokumentere at det ikke er spredning av vann fra deponiene til grunnvannet i omkringliggende fjell. Sydbruddet ble inkludert i overvåkingsprogrammet i 2017. Overvåkingen av deponiene omfatter kartlegging av berggrunn, svakhetssoner, hydrogeologi og prøvetaking for kjemisk analyse.

NOAH har krav i sin utslippstillatelse fra Miljødirektoratet om «å gjennomføre tilstrekkelig kartlegging og tetting av svakhetssoner og åpninger i fjellkanten som omslutter deponiene. Denne utgjør den geologiske barrieren rundt deponiene. De geologiske barrierene i deponiene for farlig avfall og deponiene for ordinært avfall i Nordbruddet og Sydbruddet skal oppfylle kravene som er gitt i avfallsforskriften, kapittel 9.»

Kapittel 9, vedlegg III i Avfallsforskriften setter krav til kontroll og overvåkingsprosedyrer: «Overvåkingsprosedyrene skal etableres med sikte på å kontrollere at prosessene i fyllingen forløper som ønsket, at systemene for vern av miljøet fullt ut fungerer som planlagt og at vilkårene i tillatelsen for deponiet er oppfylt.»

Rundt hele Nordbruddet i deponiets ytterkanter er det anlagt et ringdreneringssystem for å ta hånd om overflatevann over havnivå, samt utpresset porevann fra de deponerte gipsmassene. Vannet fra ringdreneringssystemet ledes sammen med det øvrige vannet fra Nordbruddet til et vannreservoar i Sydbruddet. Dette vannet resirkuleres inn i behandlingsprosessen før noe av vannet slippes til sjø etter behandling i vannrenseanlegget. Vannet i ringdreneringen blir også prøvetatt, både av NGI og NOAH. Gjennom prøvetaking av ringdreneringen, får vi et bilde av utviklingen i deponiet, og at prosessene der fungerer som ønsket.

Illustrasjonen viser overvåkningsbrønner i Nordbruddet
Illustrasjonen viser overvåkningsbrønner i Sydbruddet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vannet fra fjellbrønnene og ringdreneringen analyseres for metaller, organiske miljøgifter, fluorerte miljøgifter og radionuklider av eksterne akkrediterte laboratorier. De kjemiske analysene viser svært lave nivåer av både av tungmetaller og organiske forurensninger. Dette viser at tungmetaller bindes og stabiliseres godt i de behandlede og deponerte massene.

Her blir fjellbrønnen sjekket og kontrollert av NGI.