Close

CO2-fangst: Store miljøgevinster mål for nytt NOAH-prosjekt

Hensikten med forsøket er å verifisere at CO2 i avgass fra sementproduksjon kan benyttes for å stabilisere flyveaske fra avfallsforbrenningsanlegg. Ved vellykket forsøk, er det NOAHs ambisjon å kommersialisere løsningen. Forsøk så langt indikerer at et fullskalaanlegg med kapasitet på 500.000 tonn flyveaske vil kunne fange størrelsesorden 50.000 tonn CO2!

Prosjektet i Brevik støttes av Forskningsrådet / Gassnova via CLIMIT programmet.

Prosjektet gjennomføres på industriområdet til Norcems sementfabrikk i Brevik. Plasseringen her gir tilgjengelighet til CO2-rik røykgass fra Norcem samt at man kan bruke Akers testrigg som allerede står på området. Denne riggen er del av et større forskningsprosjekt i regi av Norcem («Norcem CO2 Capture Project») som i korthet går ut på å teste ut ulike teknologier for CO2 fangst fra røykgass.

Forarbeidene til NOAHs testprosjekt har vært gjenmomført i de to siste årene ved selskapets behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand. Forarbeidene har vist meget gode resultater gjennom å utvikle en prosess som benytter CO2-gass til å behandle og stabilisere flyveaske / farlig avfall. Analyser, laboratorieforsøk og pilotforsøk så langt viser at flyveaske kan oppta betydelige mengder CO2 pr. tonn flyveaske. Forsøkene på Langøya har vært i liten skala hvor en 90 liters reaktor ble benyttet til å blande CO2-gass med flyveaske. Reaktoren ga meget god kontakt mellom gass og aske.
Søknad om tillatelse til gjennomføring er sendt Miljødirektoratet, og behandles ferdig i løpet av mars / april. Forsøket har forøvrig ingen sammenheng med den prosessen NOAH og Norcem har hatt i forbindelse med etterbruk av Dalen gruve til avfallsbehandlingsanlegg og deponi. Den stabilisterte flyevasken med fanget CO2 vil etter behandlingen i Brevik bli faktet tilbake til Langøya og deponert der.

Det er gjennomført HMS-analyser som viser at testen i Brevik ikke vil gi utslipp hverken til luft, sjø eller grunn. Det er heller ikke avdekket andre negative miljøkonsekvenser. Testperioden vil vare fra 13. april 2015 til 1. september samme år.

Foto: Fra testforsøkene på NOAHs behandlingsanlegg for farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand.

Test Brevik

Se artikkel i Porsgrunn dagblad om NOAHs spennende miljøprosjekt i Brevik!