Close

Adm.dir. Carl Hartmann: Friluftsdrømmen på Langøya stadig nærmere!

På Langøya jobber vi med lange og korte planer. For oss kan noen ganger 15 år fram i tid fortone seg som lenge, andre ganger som kort. Her skal vi prøve å dele med dere noe av arbeidet vi utfører.

Først: Hva skjer i kommende korte perspektiv:

Vi arbeider nå med å konvertere det nordligste området i Nordbruddet til et nytt friluftsområde. Observante tilskuere vil ha sett at landskapet her har blitt noe justert i tråd med reguleringsplanen. I kommende tid skal vi legge på et toppdekke som skal sikre at de deponerte massene ikke kommer i kontakt med omgivelsene og regnvann. Nøkkelen her er et tett leirlag som hindrer vanninntrenging. Et område på ca 50 mål blir omvandlet til et grønt friluftsområde og «koblet» sammen med det eksisterende friluftsområde i nord. Dette området er planlagt frigitt til allmenheten høsten 2016

Denne jobben er første del av et større arbeid som omfatter tildekking av ca 600 mål med stort sett deponiareal. Det skal legges ut ca. 1,2 millioner kubikkmeter masser i dette arbeidet. Viktigste komponent er kalksteinen som har ligget lagret på Langøya i en tid.

Etter hvert som arbeidet ferdigstilles, vil det etappevis åpnes nye grønne områder som befolkningen i Holmestrand og omegn kan benytte til ulike friluftsformål og rekreasjon.

Videre jobber vi med konstruksjonsmessige tiltak i Sydbruddet. Dette er tiltak for å sikre at deponiet blir solid ved bl.a. å anlegge gode dreneringssystemer, tette fjellsidene og støpe betongmurer der dette er påkrevd. Alt dette er konstruksjoner som ikke blir synlige i det som senere skal fremstå som et trygt og attraktivt friluftsområde.

På sikt:

Sydbruddet, som er vårt farlige avfallsdeponi er med dagens oppfyllingstakt fullt med behandlet, stabilisert materiale i 2022. Da er høyden lik havnivå. Etter dette skal det fylles på med lettforurensede masser (ikke farlig avfall), slik som i Nordbruddet, opp til en maksimum høyde på 16 meter. Dette vil planeres som en skrånende helling. Modellen for den nye formen Langøya, er den formen den hadde før steinuttaket endret øyas profil totalt. Vi skal dog ikke gjenskape alle små topper og dalsøkk, fordi det vil være uheldig i forhold til å sikre vannavrenning og dessuten for å unngå stående brakkvann.

Offentlige prosesser:

En offentlig høringsprosess av den såkalte Avslutnings- og etterdriftsplanen (den vi tidligere kalte Rehabiliteringsplanen) er nettopp avsluttet. Planforslaget er til behandling i Miljødirektoratet, som også har fått oversendt alle høringsuttalelsene fra kommuner og andre høringsinstanser.

Videre har vi nylig også ferdigstilt et forslag til detaljreguleringsplan for Sydbruddet og denne oversendes Re kommune. Planen vil, slik vi ser det, i all vesentlighet være lik den som ble godkjent for Nordbruddet. Interessant er det at denne planen nå behandles i tråd med kommunesamarbeidet og innebærer at krefter fra Holmestrand er koblet inn, noe som er positivt på mange måter.

Småbåthavn:

Vi skal sørge for at det er bryggekapasitet for småbåtbrukere når hele Langøya åpnes for publikum om ca 15 år. Når tiden nærmer seg skal vi ha en god prosess, sammen med ulike instanser i Re og Holmestrand, for å fastslå hvor omfattende det første byggetrinnet skal være samt hvordan småbåthavnen skal driftes.

Friluftsområdene:

Det har over de sist årene vært jobbet med å oppgradere de to friluftsområdene på Langøya. Særlig i nord har det vært gjort en del de siste årene. Nå framstår området med toaletter, stor molo og fiskebrygge som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Et større område ble tilsådd på sensommeren 2014, og vil forhåpentligvis fremstå som et grønt dekke, når årets sommersesong er i gang.

Når det gjelder moloen i syd, jobber vi tett sammen med Re kommune for å få rehabilitert denne før båtsesongen starter.

Så som et svar på mitt spørsmål innledningsvis: Ja, friluftsdrømmen på Langøya kommer nærmere og vi håper at våre naboer vil sette pris på de nye områdene som åpnes i årene som kommer frem til øya vil være fullstendig rehabilitert om ca. 15 år.
Carl Hartmann
Administrerende direktør
NOAH AS